Limbă şi comunicare
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

MISIUNEA DOMENIULUI DE MASTERAT

- pregătirea de specialiști în domeniul filologiei și al cercetării filologice. 

Obiectivele de formare profesională și de cercetare 

- asigurarea unei pregătiri profesional-ştiinţifice temeinice, prin folosirea unor metode, teorii și concepte de actualitate, adecvate domeniului filologic; 

- selectarea riguroasă a conținuturilor științifice, având în vedere criteriul relevanței și al actualității;   

- interpretarea fenomenelor lingvistice, literare și culturale prin activarea unui instrumentar conceptual adecvat;   

- dezvoltarea competențelor de comunicare multilingvistică şi multiculturală.

 

Orientarea spre cercetare a programelor de studii din domeniu este evidentă și prin obiectivele specifice urmărite: 

 • inițierea masteranzilor în metodologia cercetării și familiarizarea lor cu aparatul conceptual specific fiecărui program de masterat; 
 • includerea unor elemente de oportunitate şi pertinenţă ştiinţifică în tematica cursurilor şi a seminariilor;
 • stimularea cercetării masteranzilor prin organizarea unor activităţi specifice în cadrul seminariilor ştiinţifice sau prin includerea lor în echipe de cercetare; 
 • încurajarea publicării materialelor redactate de către masteranzi în revistele facultății sau în alte publicații naționale și internaționale. 

Absolvenții studiilor de masterat valorifică competenţele dobândite în ocupații precum: 

 • profesor;
 • critic literar;
 • traductolog; 
 • traducător literar; 
 • interpret; 
 • traducător specializat; 
 • redactor literar; 
 • referent; 
 • documentarist; 
 • consilier cultural; 
 • ghid turistic; 
 • consilier învăţământ;
 • copywriter publicitate; 
 • lector carte;
 • consultant lingvistic; 
 • corector; 
 • secretar de redacţie;
 • secretar literar. 

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Limbă şi literatură

Specializare: Limbă şi literatură

Locuri disponibile (total): 27

Locuri disponibile (buget): 17

Locuri disponibile (taxă): 10

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 125 lei

Descriere

Proba 1: Interviu care va fi susținut în ziua înscrierii finalizat cu Admis/Respins
Proba 2: Media examenului de diplomă/licență -100%   

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă probe: de la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019 până la 24/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 16/09/2019

Perioadă probe: de la 16/09/2019

Perioadă rezultate: de la 16/09/2019 până la 17/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Nu Nu N/A Da Proba orala Admis/Respins

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiza discursului
Curente și tendințe în studiul comunicării
Metodologia, etica și integritatea cercetării
Europenism și etnocentrism
Evoluția normelor în limba română
Tendințe actuale în limba vorbită
Filozofia limbajului
Elemente de retorică
Anul 2
Probleme speciale de sintaxă
Antropologia culturii europene
Practica discursului lingvistic/critic/literar
Comunicare culturală și lingvistică în spațiul european
Limbă și mentalitate
Elaborarea lucrării de disertație

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava

Descriere

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării este cea mai bună alegere pentru tinerii cărora le place să vorbească, să citească, să scrie în limba română sau într-o limbă străină, care sunt avizi să afle informaţii despre culturile lumii, care visează să schimbe societatea formând, ca profesori, elevi sau ca jurnalişti, publicul larg.

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării şi-a asumat încă din 1990 misiunea de a deveni un centru de formare şi promovare a valorilor, care să facă din Bucovina o nouă fereastră deschisă către cultura şi civilizaţia mondială. Specializările (limba şi literatura română, limba şi literatura franceză, limba şi literatura engleză, limba şi literatura ucraineană, limba şi literatura germană, limba şi literatura spaniolă, limba şi literatura italiană, literatură universală şiu comparată, comunicare şi relaţii publice, limbi moderne aplicate, studii americane) în care facultatea formează actualmente cunoscători avizaţi ai fenomenelor şi proceselor culturale şi de civilizaţie şi producători de bunuri spirituale, îmbină nevoia de împlinire în plan naţional cu deschiderea spre universal, dând fundament valorilor democraţiei, conceptelor de demnitate umană şi integritate morală

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava, Suceava

Introducere

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), ce a luat în titulatura sa oficială numele domnitorului Ştefan cel Mare, a fost înființată în 1990 ca urmare a Hotărârii Guvernului României de a tranforma Institutul Pedagogic de la Suceava, ce funcționa încă din 1963 pe meleagurile bucovinene, într-o universitate cu drepturi depline.

Din punct de vedere al facilităților USV oferă studenţilor săi o bază materială cu spaţii de învăţământ moderne, laboratoare pentru studiu şi aplicaţii, o bibliotecă proprie reorganizată cu un fond de carte de peste 275.000 de exemplare, un auditorium cu 240 locuri, o nouă aulă universitară, un teren de sport de 2400 mp şi pistă de alergare acoperite, o sală de sport complet renovată, un Complex de Nataţie şi Kinetoterapie la standarde europene, cămine studenţeşti și multe altele.

Universitatea „Ştefan cel Mare”din Suceava este nu numai o oglindă a societăţii româneşti care doreşte să progreseze, dar şi blazonul de nobleţe al Bucovinei, înglobând valorile perene ale culturii şi civilizaţiei acestui colţ de ţară.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.075

Programe similare

Lista de comparație