Pedagogie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studii Pedagogie urmăreşte formarea de specialişti în vederea proiectării programelor educaţionale adaptate/de intervenţie specifică pentru diferite niveluri şi grupuri educaţionale, implementării şi realizării programelor educaţionale, evaluării programelor educaţionale, gestionării grupurilor şi a proiectelor educaţionale, dezvoltării profesionale şi managementul carierei, orientării şi consilierii şcolare – profesionale şi asistării psiho-pedagogice a persoanelor cu nevoi educaţionale diferenţiate.

Oportunităţi de carieră:

Absolvenţii programului de studiu Pedagogie vor obţine titlul de Specialist în educaţie şi pot profesa ca Profesori specializaţi în recuperare, asistenţă socială, formare continuă, Inspectori, Manageri, Metodişti în domeniul educaţional.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Științe ale educației

Specializare: Pedagogie

Locuri disponibile (total): 100

Locuri disponibile (taxă): 100

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 110 lei

Descriere

Candidaţii care optează pentru preînscrierea online la unul dintre programele Universităţii Spiru Haret (licenţă sau masterat) în perioada 1 februarie – 31 iulie 2018 şi îşi depun documentele până la data de 31 iulie 2018 sunt scutiţi de achitarea taxei de înscriere.

Media generală de admitere şi ierarhizarea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului se face luând în considerare:

- Nota obţinută la verificarea cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive (60%);

-Media obţinută la examenul de bacalaureat (40%).

Media generală de admitere se calculează ca sumă a celor două medii ponderate (precizate anterior). Media se calculează cu două zecimale, fără rotunjire și nu poate fi mai mică decât 5 (cinci).

Mediile generale obţinute de candidaţi sunt valabile pentru stabilirea ordinii de ierarhizare numai la programul de studii la care aceştia au candidat și în limita cifrei de școlarizare.

În cazul mediilor egale, pentru departajare vor fi luate în considerare, cu prioritate, rezultatele obţinute la testarea cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive.

Persoanele cu handicap care participă la concursul de admitere au aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi candidaţi.

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă şi în ciclul de studii universitare de masterat, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

Românii de pretutindeni, cetăţenii din state terţe pot participa la admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă şi în ciclul de studii universitare de masterat, conform prevederilor legale în vigoare, acordurilor bilaterale şi ofertelor unilaterale ale României şi metodologiilor special elaborate de ministerul de resort.

Copiii personalului didactic aflat în activitate, copiii de pensionari şi şomeri, aflaţi în întreţinerea părinţilor (cu vârsta de până la 26 de ani), sunt scutiţi de plata taxei de înscriere pentru admitere. Această facilitate se acordă în următoarele condiţii:

  • candidaţilor fii de cadre didactice, în temeiul unei adeverinţe eliberate de şcoala unde funcţionează părintele/părinţii;
  • candidaţii fii de pensionari, în baza cuponului de pensie din ultima lună (cu condiţia să aibă vârsta de până la 26 de ani);
  • candidaţii fii de şomeri, în baza cuponului de şomer din ultima lună (cu condiţia să aibă vârsta de până la 26 de ani).

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere pentru admitere și candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiul I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare recunoscute de ministerul de resort

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 02/07/2018 până la 31/07/2018

Perioadă rezultate: de la 02/07/2018 până la 31/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 01/08/2018 până la 30/09/2018

Perioadă rezultate: de la 01/08/2018 până la 30/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu N/A Da Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 2
Metodologia cercetarii pedagogice
Teoria și metodologia instruirii
Psihopedagogia jocului
Teoria si practica evaluarii
Consiliere si orientare scolara
Asistenta sociala a persoanelor aflate în dificultate
Limba engleza
Anul 3
Sociologia educatiei
Didactica stiintelor educatiei
Instruire asistata de calculator
Practica pedagogica inv. Preuniversitar
Pedagogii alternative
Tic - aplicatii pe calculator
Educatia adultilor
Managementul institutiilor scolare
Managementul clasei
Documentare si practica finalizare lucrare licenta

Facultatea de Psihologie şi Științele Educației, Braşov

Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Brasov

Descriere

Facultatea de Psihologie şi Pedagogie Braşov îşi propune să promoveze un sistem educaţional modern, centrat şi adaptat nevoilor studenţilor, în vederea formării de specialişti performanţi în domeniile psihologiei şi pedagogiei, capabili să transfere în practică abilităţile şi cunoştinţele dobândite prin programele de studii urmate.
Facultatea dispune de numeroase săli şi laboratoare moderne: Laborator de Tehnologie Didactică, Laborator de Psihologie Experimentală, Laborator de Psihodiagnostic, Laborator de statistică şi prelucrare informatizată a datelor, Centrul de Cercetare în Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Centrul de Consiliere şi Orientare în carieră etc., toate fiind dotate cu aparatură şi mijloace didactice moderne, de ultimă generaţie.

Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Inspirat de modelul iconicei Universităţi Harvard din Statele Unite, Prof.univ.dr. Aurelian Gh. Bondrea a proiectat, iniţiat, organizat şi condus Universitatea Spiru Haret, începând cu19 ianuarie 1991. Acestuia i s-au alăturat 32 de oameni de o deosebită valoare intelectuală şi morală, ca membri fondatori. 

Universitatea Spiru Haret a aderat la idealurile și principiile înscrise în Magna Charta Universitatum, adoptată la Bologna în anul 1988, acționând pentru transpunerea, în spațiul învățământului superior și al cercetării științifice, a reglementărilor, normelor și valorilor promovate în cadrul Procesului Bologna.

Instituția de învățământ are 14 facultăţi cu 60 programe de licență, 40 programe de masterat; centre universitare în Bucureşti, Constanţa, Craiova, Braşov, Câmpulung Muscel; cadre didactice de excepţie; condiţii moderne de studiu.

Strategia de dezvoltare a universității s-a axat pe investiţii în resurse moderne de predare-învăţare, pe dezvoltarea unei baze materiale complexe, pe facilitarea accesului la educaţie, pe orientarea către o cultură organizaţională pro-calitate, pe cooperare academică şi pe centrarea educaţiei pe student, în scopul de a oferi societăţii româneşti o alternativă viabilă pentru învăţământul de stat.

De-a lungul timpului, universitatea a cunoscut o evoluţie remarcabilă nu doar pe plan naţional, ci şi ca parte a reţelei academice globale. Implicarea în proiecte, manifestări culturale şi ştiinţifice internaţionale dedicate progresului învăţământului universitar la nivel mondial, cooperarea cu organizaţii din toată lumea, construirea de rapoarte pozitive cu numeroase entităţi de elită din domeniul educaţional au fost doar câteva dintre obiectivele strategice stabilite şi îndeplinite cu succes de Universitatea Spiru Haret în spiritul internaţionalizării.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere

Locuri în camin: 1.500

Programe similare

Lista de comparație