Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea programului de studii Pedagogia învățământului primar și
preșcolar reprezintă formarea și dezvoltarea competențelor și aptitudinilor
specifice unei game variate de roluri profesionale în instituții educaționale de nivel preșcolar și primar în care pot profesa (școli și grădinițe din învățământul public și particular, instituții ale sistemului educațional tradițional sau în forme de pedagogie alternativă (Step by Step, Waldorf, Montessori etc.), programe de tip after-school pentru școlarii mici, programe sociale și extracurriculare dezvoltate de ONG-uri de profil, programe pentru copiii cu cerințe educaționale
speciale, de vârstă preșcolară și școlară mică etc.).

Oportunități de carieră
Absolvind programul de studii universitare de licență Pedagogia învățământului primar și preșcolar poți ocupa poziții profesionale precum: Asistent de cercetare în pedagogie; Consilier școlar; Consilier învățământ; Expert învățământ; Inspector școlar; Mentor; Profesor în învățământul preșcolar; Profesor în învățământul primar; Referent de specialitate învățământ.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Științe ale educației

Specializare: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Locuri disponibile (total): 75

Locuri disponibile (taxă): 75

Ultima medie (taxă): 7.04

Taxă anuală de studii: 3.900 lei

Taxă de înscriere: 130 lei

Descriere

Pentru programul de studii universitare de licenţă Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar, admiterea se desfăşoară în două etape:

Etapa I: - probă eliminatorie: Evaluarea abilităţilor de comunicare şi aptitudini Membrii evaluatori vor aprecia prestaţia candidatului cu calificativul admis / respins.

Etapa a II-a: Evaluarea cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive ale candidatului (conform procedurilor prezentate anterior). Exclusiv candidaţii declaraţi admişi la proba eliminatorie, vor putea susţine etapa a II-a.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/07/2020 până la 29/07/2020

Perioadă rezultate: de la 31/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/08/2020 până la 18/09/2020

Perioadă rezultate: de la 21/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor sau in cazul celor care s-au retras. Pentru studenții înscriși în prealabil la o instituție de învățământ superior privată este necesară o adeverință distinctă.
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Document de recunoaștere a studiilor în afara României
Dosar plic
Eseu motivațional
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Fundamentele pedagogiei
Fundamentele psihologiei
Teoria si metodologia curriculumuluI
Istoria ideilor educationale
Tehnologii de informare si comunicare
Limba engleza
Practica pedagogica - învățământ preșcolar
Teoria si metodologia instruirii
Teoria si metodologia evaluării
Metodologia cercetarii in stiintele educatiei
Pedagogia invatamantului prescolar si primar
Psihologia educatiei
Practica pedagogica -învățământ primar
Educatie fizica
Etică si deontologie pedagogică
Psihosociologia familiei
Anul 2
Metodologia cercetarii pedagogice
Teoria si metodologia instruirii
Didcatica matematicii în învățământul primar
Matematica
Psihologia dezvoltarii
Practica pedagogica
Psihologia personalitatii
Instruire asistata de calculator
Limba si literatura romana
Literatura pentru copii
Didactica domeniului si didactica ariei curriculare limba si comunicare
Practica pedagogica
Educatie intercultural
Limba engleza
Limba engleza
Alternative educationale
Anul 3
Metodologia cercetarii pedagogice
Management educational
Geografie si didactica geografiei
Istoria și didactica istoriei
Educație plastică și didactica educației plastice
Limba engleza (aplicatii in stiintele educatiei)
Practică profesională
Psihodiagnoza personalității
Psihopedagogia copiilor cu cerințe educaționale speciale
Didactica domeniului om si societate (învățământ preșcolar)
Didactica ariei curriculare om si societate (inv.primar)
Didactica educatiei fizice si psihomotricitatii
Limba engleza
Practica profesională (înv.preșcolar și primar)
Documente și practică de cercetare în vederea finalizării lucrării de licență
Psihopedagogia programului scoala dupa scoala
Proiectarea si implementarea proiectelor educationale

Facultatea de Psihologie şi Științele Educației, Braşov

Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Brasov

Descriere

Facultatea de Psihologie şi Pedagogie Braşov îşi propune să promoveze un sistem educaţional modern, centrat şi adaptat nevoilor studenţilor, în vederea formării de specialişti performanţi în domeniile psihologiei şi pedagogiei, capabili să transfere în practică abilităţile şi cunoştinţele dobândite prin programele de studii urmate.
Facultatea dispune de numeroase săli şi laboratoare moderne: Laborator de Tehnologie Didactică, Laborator de Psihologie Experimentală, Laborator de Psihodiagnostic, Laborator de statistică şi prelucrare informatizată a datelor, Centrul de Cercetare în Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Centrul de Consiliere şi Orientare în carieră etc., toate fiind dotate cu aparatură şi mijloace didactice moderne, de ultimă generaţie.

Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Inspirat de modelul iconicei Universităţi Harvard din Statele Unite, Prof.univ.dr. Aurelian Gh. Bondrea a proiectat, iniţiat, organizat şi condus Universitatea Spiru Haret, începând cu19 ianuarie 1991. Acestuia i s-au alăturat 32 de oameni de o deosebită valoare intelectuală şi morală, ca membri fondatori. 

Universitatea Spiru Haret a aderat la idealurile și principiile înscrise în Magna Charta Universitatum, adoptată la Bologna în anul 1988, acționând pentru transpunerea, în spațiul învățământului superior și al cercetării științifice, a reglementărilor, normelor și valorilor promovate în cadrul Procesului Bologna.

Instituția de învățământ are 14 facultăţi cu 60 programe de licență, 40 programe de masterat; centre universitare în Bucureşti, Constanţa, Craiova, Braşov, Câmpulung Muscel; cadre didactice de excepţie; condiţii moderne de studiu.

Strategia de dezvoltare a universității s-a axat pe investiţii în resurse moderne de predare-învăţare, pe dezvoltarea unei baze materiale complexe, pe facilitarea accesului la educaţie, pe orientarea către o cultură organizaţională pro-calitate, pe cooperare academică şi pe centrarea educaţiei pe student, în scopul de a oferi societăţii româneşti o alternativă viabilă pentru învăţământul de stat.

De-a lungul timpului, universitatea a cunoscut o evoluţie remarcabilă nu doar pe plan naţional, ci şi ca parte a reţelei academice globale. Implicarea în proiecte, manifestări culturale şi ştiinţifice internaţionale dedicate progresului învăţământului universitar la nivel mondial, cooperarea cu organizaţii din toată lumea, construirea de rapoarte pozitive cu numeroase entităţi de elită din domeniul educaţional au fost doar câteva dintre obiectivele strategice stabilite şi îndeplinite cu succes de Universitatea Spiru Haret în spiritul internaţionalizării.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere

Locuri în camin: 1.500

Programe similare

Lista de comparație