Consiliere educaţională (INTERDISCIPLINAR CU DOMENIUL PSIHOLOGIE)
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de masterat Consiliere educațională pune accent pe asimilarea de către cursanți a metodelor și tehnicilor de consiliere consacrate pe plan național și internațional, a exigențelor psihologice, sociologice, educaționale și etice care sunt cerute de activitățile de consiliere, a tehnicilor și abilităților de comunicare specifice.

Masteratul își propune să formeze capacitatea de a desfășura activitate de consiliere educațională independent și în echipă, în cabinete psihologice, spitale, școli și instituții publice, de ocrotire, de asistență, de detenție etc., de a stimula la masteranzi capacitatea de evaluare și autoevaluare a performanțelor profesionale și științifice personale și ale colectivului în care își desfășoară activitatea etc.

Prin parcurgerea programului, absolventul va dobândi următoarele competențe: de a evalua și de a pune în evidență probleme psihoemoționale, disfuncționale și de comportament ale unor indivizi, grupuri etc., de a elabora și aplica programe de consiliere educațională a persoanelor de diferite vârste, familiilor, grupurilor educaționale etc., de a acorda sprijin de specialitate pentru optimizarea comportamentului și îmbunătățirea relațiilor interpersonale.

Oportunități de carieră
Profesori în învățământul liceal, postliceal, profesional și de maiștri, profesori specializați pentru recuperarea și educarea handicapaților, specialiști cu probleme de personal și de pregătire a personalului (consilier forță de muncă și șomaj, consilier orientare privind cariera, consultant în domeniul forței de muncă), psihologi, cercetători și asistenți de cercetare în psihologie.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Științe ale educației

Specializare: Psihopedagogie specială

Taxă anuală de studii: 4.500 lei

Taxă de înscriere: 130 lei

Descriere

Admiterea la studiile universitare de master constă în:

a) Analiza, de către Comisia de admitere, a documentelor existente în dosarul de înscriere prezentat de candidat, vizând îndeplinirea condiţiilor de legalitate;

b) Interviu în cadrul căruia Comisia de admitere evaluează cunoştinţele şi capacităţile cognitive ale candidatului: motivaţia opţiunii pentru programul de studii de masterat, activitatea profesională, ştiinţifică şi publicistică desfăşurată; informare bibliografică în domeniul programului masteral (cunoştinţe fundamentale în domeniul de studii); abilităţile candidatului pentru cercetarea ştiinţifică; abilităţi de comunicare; gândire sintetică.

Prestaţia candidatului la interviu se apreciază de către membrii comisiei de admitere prin note de la 1 (unu) la 10 (zece). Media de admitere reprezinta media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei de admitere și se calculează cu două zecimale fără rotunjire.

Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de master nu poate fi mai mică de 6,00 (şase) sau decât un număr minim de puncte echivalent, respectiv 60.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 15/09/2019

Perioadă probe: de la 16/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Nu Nu N/A Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Curriculum vitae;
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Eseu motivațional
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Cercetare sociologică avansată
Managementul resurselor umane
Diagnoza socială și grupuri vulnerabile
Metodologia cercetării educaționale
Dezvoltare comunitară și modele de integrare socială
Anul 2
Strategii de dezvoltare comunitară și regională
Managementul crizelor și situațiilor de risc
Sociologia educației
Politici de ocupare a forţei de muncă
Comunicare și marketing social

Facultatea de Psihologie şi Științele Educației, Braşov

Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Brasov

Descriere

Facultatea de Psihologie şi Pedagogie Braşov îşi propune să promoveze un sistem educaţional modern, centrat şi adaptat nevoilor studenţilor, în vederea formării de specialişti performanţi în domeniile psihologiei şi pedagogiei, capabili să transfere în practică abilităţile şi cunoştinţele dobândite prin programele de studii urmate.
Facultatea dispune de numeroase săli şi laboratoare moderne: Laborator de Tehnologie Didactică, Laborator de Psihologie Experimentală, Laborator de Psihodiagnostic, Laborator de statistică şi prelucrare informatizată a datelor, Centrul de Cercetare în Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Centrul de Consiliere şi Orientare în carieră etc., toate fiind dotate cu aparatură şi mijloace didactice moderne, de ultimă generaţie.

Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Inspirat de modelul iconicei Universităţi Harvard din Statele Unite, Prof.univ.dr. Aurelian Gh. Bondrea a proiectat, iniţiat, organizat şi condus Universitatea Spiru Haret, începând cu19 ianuarie 1991. Acestuia i s-au alăturat 32 de oameni de o deosebită valoare intelectuală şi morală, ca membri fondatori. 

Universitatea Spiru Haret a aderat la idealurile și principiile înscrise în Magna Charta Universitatum, adoptată la Bologna în anul 1988, acționând pentru transpunerea, în spațiul învățământului superior și al cercetării științifice, a reglementărilor, normelor și valorilor promovate în cadrul Procesului Bologna.

Instituția de învățământ are 14 facultăţi cu 60 programe de licență, 40 programe de masterat; centre universitare în Bucureşti, Constanţa, Craiova, Braşov, Câmpulung Muscel; cadre didactice de excepţie; condiţii moderne de studiu.

Strategia de dezvoltare a universității s-a axat pe investiţii în resurse moderne de predare-învăţare, pe dezvoltarea unei baze materiale complexe, pe facilitarea accesului la educaţie, pe orientarea către o cultură organizaţională pro-calitate, pe cooperare academică şi pe centrarea educaţiei pe student, în scopul de a oferi societăţii româneşti o alternativă viabilă pentru învăţământul de stat.

De-a lungul timpului, universitatea a cunoscut o evoluţie remarcabilă nu doar pe plan naţional, ci şi ca parte a reţelei academice globale. Implicarea în proiecte, manifestări culturale şi ştiinţifice internaţionale dedicate progresului învăţământului universitar la nivel mondial, cooperarea cu organizaţii din toată lumea, construirea de rapoarte pozitive cu numeroase entităţi de elită din domeniul educaţional au fost doar câteva dintre obiectivele strategice stabilite şi îndeplinite cu succes de Universitatea Spiru Haret în spiritul internaţionalizării.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere

Locuri în camin: 1.500

Programe similare

Lista de comparație