Rețele de calculatoare și comunicații
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de master „Rețele de Comunicații și Calculatoare” (RCC) urmărește formarea de specialiști capabili să răspundă tendinței actuale de convergență a sistemelor și rețelelor de comunicații cu cele de calculatoare. Programul RCC oferă cursuri și aplicații pe teme interdisciplinare aflate la interfața dintre domeniul ingineriei electronice și telecomunicațiilor și cel al calculatoarelor și tehnologiei informației, fiind compatibil cu programe asemănătoare ale unor universități de prestigiu din străinătate. Programul dispune de o infrastructură tehnică de top dezvoltată prin programe cu finanțare națională și europeană și de o resursă umană de excelență, incluzând 7 conductori de doctorat. Programul poate fi urmat de absolvenți de licență cu profil tehnic sau științific având un interes profesional în comunicații și calculatoare. Studiile de piață efectuate recent pe plan internațional demonstrează o cerere de specialiști în domeniu în continuă creștere, dinamică accentuată pe plan național prin dezvoltarea înregistrată în ultimii ani de serviciile de comunicații mobile și internet.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Specializare: Electronică aplicată

Ultima medie (buget): 7.85

Ultima medie (taxă): 6.77

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media de admitere = 0,3 x Media examenului de licenţă
                               + 0,7 x Interviu


          Tematica de interviu masterat

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 16/09/2019

Perioadă probe: de la 09/09/2019 până la 16/09/2019

Perioadă rezultate: de la 17/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Nu Nu 70% Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Notiuni avansate de comunicatii si retele de calculatoare
Modelarea si functionarea sistemelor wireless
Managementul proiectelor si problemelor complexe
Compresia datelor si instrumentatii virtuale
Proiecte dispozitive inteligente si internetul lucrurilor
Comunicatii mobile si prin satelit Creativitate stiintifica, comunicare tehnica si inovare
Anul 2
Retele de senzori si ad-hoc
Comunicatii VOIP si servicii multimedia de retea Comunicatii optice si sisteme WDM
Etica si integritate academica
Practica
Elaborarea disertatiei

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava

Descriere

Creată în 1985, FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ŞTIINŢA CALCULATOARELOR funcţionează în cadrul Universităţii "Ştefan cel Mare" Suceava şi asigură cursuri universitare şi postuniversitare structurate pe diferite niveluri de formare, de la programe de licență până la cele de doctorat.

Facultatea pregăteşte specialişti în domenii high-tech bine cotate pe piaţa mondială a muncii precum: inginerie software, inginerie hardware, tehnologii informaţionale şi comunicaţii, inteligenţă artificială, proiectarea aplicaţiilor pe Intranet / Internet; automatizări industriale, proiectare asistată de calculator (CAD); proiectarea maşinilor electrice, acţionări electrice, electrotermie, manipulatoare şi roboţi industriali, mutatoare; inginerie economică în energetică, electronică şi electrotehnică, etc.

Oportunitati:

  • scoală renumită de inventică,
  • excelentă bază materială,
  • stimulăm cercetarea studențească și spiritul competitiv,
  • sistem european de credite transferabile,
  • numeroase burse Erasmus la universități europene,
  • campus compact cu numeroase oportunități pentru cazare, sport si evenimente culturale.

Studenți înmatriculați licență: 869

Studenți înmatriculați master: 195

Cadre didactice: 52

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 20

Promovabilitate licență: 85%

Procent continuare studii: 80%

Angajabilitate la 6 luni: 70%

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava, Suceava

Introducere

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), ce a luat în titulatura sa oficială numele domnitorului Ştefan cel Mare, a fost înființată în 1990 ca urmare a Hotărârii Guvernului României de a tranforma Institutul Pedagogic de la Suceava, ce funcționa încă din 1963 pe meleagurile bucovinene, într-o universitate cu drepturi depline.

Din punct de vedere al facilităților USV oferă studenţilor săi o bază materială cu spaţii de învăţământ moderne, laboratoare pentru studiu şi aplicaţii, o bibliotecă proprie reorganizată cu un fond de carte de peste 275.000 de exemplare, un auditorium cu 240 locuri, o nouă aulă universitară, un teren de sport de 2400 mp şi pistă de alergare acoperite, o sală de sport complet renovată, un Complex de Nataţie şi Kinetoterapie la standarde europene, cămine studenţeşti și multe altele.

Universitatea „Ştefan cel Mare”din Suceava este nu numai o oglindă a societăţii româneşti care doreşte să progreseze, dar şi blazonul de nobleţe al Bucovinei, înglobând valorile perene ale culturii şi civilizaţiei acestui colţ de ţară.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.075

Programe similare

Lista de comparație