Nutriție și Dietetică
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Specializarea Nutritie si dietotetica a fost autorizată de ARACIS în 2017 si cuprinde studii universitare de licență cu durata de 3 ani (180 ECTS).

Profesia de dietetician a fost reglementată legislativ prin Legea 256 din 2015; este o profesie liberală în domeniul sănătății umane; furnizează servicii conexe actului medical; se exercită pe bază de libertate profesională în probleme specifice de nutriţie şi dietetică a pacienţilor/beneficiarilor.

Principalele domenii de practică includ:

• DIETETICIAN ADMINISTRATIV - activează în managementul serviciilor şi produselor alimentare; e responsabil de a furniza informaţii privind produsele nutriţionale adecvate, hrana de calitate pentru indivizi şi grupuri în cadrul unor instituţii sau comunităţi; 

• DIETETICIAN CLINIC - activează la nivelul îngrijirilor medicale primare, secundare şi terţiare; e responsabil de a planifica, a educa, a supraveghea şi a evalua un plan de alimentaţie pentru a asigura beneficiarilor o stare de sănătate nutriţională optimă;

• DIETETICIAN COMUNITAR (pentru sănătatea publică) - activează cu rol direct în promovarea sănătăţii și alegerea produselor alimentare la nivel de individ/grupuri, care să ducă la îmbunătăţirea şi menţinerea sănătăţii nutriţionale; duce la minimalizarea riscurilor care decurg din bolile cu determinare nutriţională.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Medicină

Domeniu de licență/master: Sănătate

Specializare: Nutriţie şi dietetică

Locuri disponibile (total): 56

Locuri disponibile (buget): 6

Locuri disponibile (taxă): 50

Taxă anuală de studii: 4.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Test grilă Biologie

La înscriere, candidaţii vor opta pentru cele cinci programe de studii în ordinea preferințelor (pentru specializările: Asistență Medicală Generală, Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare, Radiologie şi Imagistică, Tehnică Dentară, Nutriție și Dietetică). Distribuirea pe programe de studii se va face ținând cont de nota obţinută la testul grilă în ordinea opţiunilor făcute în prealabil.

Cetăţenii străini care studiază în limba română vor depune obligatoriu la înscriere în dosar certificatul de competență lingvistică pentru limba română sau echivalent și ATESTATUL/ADEVERINȚA de la M.E.N. pentru echivalarea Diplomei de Bacalaureat!

Criteriile de departajare în cazul MEDIILOR EGALE pe ultimul loc sunt:

 1. Media de la bacalaureat;
 2. Nota obţinută la bacalaureat, proba scrisă transdisciplinară, în funcţie de profil sau filieră.

Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacității de școlarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere și sunt declarați admiși fără taxă:

- candidați absolvenți ai liceelor situate în mediul rural (54 locuri pe universitate)

- candidați de etnie rromă (30 de locuri pe universitate)

 • Taxa pentru contestații – 150 RON
 • Taxa de înmatriculare – 100 RON
 • Taxă procesare dosar (pentru candidații cu studii anterioare efectuate în străinătate) – 150 Euro

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 25/07/2019

Perioadă probe: de la 26/07/2019 până la 27/07/2019

Perioadă rezultate: de la 27/07/2019 până la 02/08/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 16/09/2019

Perioadă probe: de la 17/09/2019

Perioadă rezultate: de la 18/09/2019 până la 20/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Biologie Da Nu N/A Da Test grila N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Anatomie
Chimie anorganică
Chimie organică
Fiziologie generală
Bazele nutriției
Genetică
Biochimie
Histologie
Limba străină
Biologie celulară și moleculară (opțional)
Biofizică (opțional)
Educație fizică
Farmacologie
Fiziopatologie
Morfopatologie
Microbiologie (Bacteriologie, Virusologie, Parazitologie)
Informatică și bistatică
Chimia alimentelor
Nutriția omului sănătos
Practică de specialitate
Anul 2
Puericultură și Pediatrie
Semiologie și patologie medicală
Semiologie și patologie chirurgicală
Igienă
Etică și deontologie profesională
Promovarea sănătății și educație terapeutică nutrițională
Nutrigenetică și nutrigenomică
Fitoterapie
Interacțiuni aliment-medicament
Limba străină
Terminologie medicală și farmaceutică (opțional)
Istoria alimentației (opțional)
Etică și integritate academică (opțional)
Epidemiologie
Sănătate publică. Management sanitar
Nutriția copilului sănătos și bolnav
Nutriția mamei (presarcina, sarcina, alăptarea)
Metodologia cercetării științifice medicale
Nutriția sportivului
Igiena alimentației și siguranța alimentului
Științele comportamentului. Sociologie medicală. Psihologie medicală
Nutriție comunitară
Practică medicală de specialitate
Educație fizică
Anul 3
Tehnologia alimentară/ gastrotehnie
Toxicologie alimentară
Endocrinologie și Boli de metabolism și de nutriție
Aditivi alimentari, nutrateutice și alimente funcționale
Urgențe medicale și prim ajutor medical
Nutriție vegetariană
Dietoterapia și particularități de îngrijire în boli de metabolism, nutriționale și obezitate
Dietoterapia și particularități de îngrijire în patologia medicinei interne (digentiv, cardiovascular, renal)
Comunicare în nutriție (opțional)
Micologie (opțional)
Dietoterapia și particularități de îngrijire în boli endocrine
Dietoterapia și particularități de îngrijire în patologia chirurgicală
Dietoterapia și particularități de îngrijire în boli infecțioase
Dietoterapia și particularități de îngrijire în cancere
Dietoterapia în boli neurologice și psihiatrice
Nutriție artificială (nutriție enterală și parentală)
Dietoterapia în intoleranțe și alergii alimentare
Legislație, principii de administrație și organizare a serviciilor de nutriție
Elaborarea lucrării de licență
Practică medicală de specialitate

Facultatea de Medicină şi Farmacie

Universitatea din Oradea

Oradea

Descriere

Facultatea de Medicină și Farmacie din cadrul Universității din Oradea a fost înființată în anul 1991. Ajunsă la varsta majoratului, își are propriul sediu într-o impozantă clădire din centrul orașului, în Piața 1 Decembrie, nr.10, unde își desfășoara activitatea Specializarea Medicină (360ECT). Specializarea Medicină Dentară (360ECT) își are sediul într-o clădire renovată și modernizată în Piața. 1 Decembrie, nr.10, unde există echipament specializat, cum ar fi: unități dentare, laboratoare de radiologie dentară, stație de sterilizare, cabinete de demonstrații, săli pentru Protetică dentară și Odonto-parodontologie, săli pentru Tehnica dentară. Specializarea Farmacie (300ECT) a fost înființată în anul universitar 1992-1993, având în acest moment un sediu propriu pe strada Nicolae Jiga nr.29. Dispune de toate dotarile necesare în cadrul laboratoarelor existente aici.

Sunt scolarizați studenți și în specializarile Asistentă Medicală Generală (240ECT), Balneofizioterapie și Recuperare (180ECT), Radiologie și imagistică (180ECT), Tehnică dentară (180ECT), Nutritie si dietetica (180ECT).

De asemenea exista 2 programe de Masterat: Managementul Afecțiunilor Aparatului Locomotor; Managementul Serviciilor de Sănătate; si Doctorat in domeniul Medicina.

Misiunea şi obiectivele facultăţii sunt clar definite:
- organizarea şi selectarea conţinuturilor programelor de învăţământ pentru formarea studenţilor şi desfăşurarea activităţii didactice şi de cercetare în conformitate cu normele şi standardele promovate de alte facultăţi de profil din ţară;
- pregătirea studenţilor pe baza indicatorilor de performanţă ai planului de învăţământ şi asigurarea standardelor de referinţă şi criteriilor de calitate care să se regăsească în rezultatele obţinute de studenţi la examene, respectiv la examenele de după terminarea facultăţii - rezidenţiat;
- realizarea unei structuri unitare prin pregătirea studenţilor şi absolvenţilor în cadrul studiilor de licenţă, respectiv de masterat şi doctorat;
- diversificarea metodelor, strategiilor de predare şi evaluare a rezultatelor învăţării pentru a se promova un învăţământ modern, creativ, centrat pe student, pentru a se stimula descoperirea şi generarea de cunoştinţe de către studenţi etc.

Obiectivele facultăţii sunt didactice şi formative, de a pregăti medici, medici stomatologi şi farmacişti pentru sistemul sanitar dar, în funcţie de programele de studiu absolvite, şi specialişti în alte profesii: tehnicieni dentari, balneofiziokinetoterapeuţi, asistenţi medicali etc. În prezent, absolvenţii facultăţii sunt răspândiţi în întreaga ţară şi nu numai, lucrând în domeniul ştiinţelor medicale.

Facultatea de Medicină şi Farmacie contribuie la asigurarea unei bune dinamici didactice, de cercetare şi integrare, precum şi la asigurarea unui climat de echilibru, toleranţă şi dezvoltare în cadrul activităţii universitare, atât în oraşul nostru, cât şi în regiune.

Studenți înmatriculați licență: 2.599

Studenți înmatriculați master: 122

Cadre didactice: 259

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 10

Burse: Bursă de merit, Bursă de studiu, Bursă de performanta, Bursă de ajutor social

Promovabilitate licență: 98%

Universitatea din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.435

Programe similare

 • Nutriţie

  Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor/Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

 • Nutriţie şi dietetică

  Facultatea de Farmacie/Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca

 • Nutriţie şi remodelare corporală

  Facultatea de Kinetoterapie/Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti

 • Nutriţie şi dietetică

  Facultatea de Medicină/Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" din Iaşi

 • Nutriţie şi dietetică

  Facultatea de Medicină/Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

Lista de comparație