Utilaje pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilor
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Învăţământul superior romanesc de petrol şi gaze propriu-zis a început in anul 1948, când a fost înfiinţat Institutul de Petrol şi Gaze (I.P.G.)  din Bucureşti. Ulterior, s-a mutat la Ploiești în anul 1968.

Institutul are ca principal obiectiv pregătirea inginerilor pentru toate sectoarele industriei de petrol şi gaze. Înfiinţarea acestuia s-a bazat, în principal pe istoria, tradiţia şi nivelul tehnico-ştiinţific al realizărilor industriei de petrol şi gaze din Romania de la începutul acesteia şi până la momentul înființării.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Ingineria sistemelor și inginerie mecanică

Specializare: Utilaje pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilor

Locuri disponibile (total): 59

Locuri disponibile (buget): 28

Locuri disponibile (taxă): 31

Ultima medie (buget): 6.61

Taxă anuală de studii: 3.200 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 11/07/2019 până la 18/07/2019

Perioadă rezultate: de la 19/07/2019 până la 23/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 09/09/2019

Perioadă rezultate: de la 10/09/2019 până la 12/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
Desen tehnic
Chimie generală
Studiul și ingineria materialelor
Educașie fizică și sport
Limba engleză / franceză
Mecanică
Tehnologia materialelor
Grafică asistată pe calculator
Discipline opționale (Programarea calculatoarelor și limbaje de programare / Informatică aplicată, Filozofie / Istoria științei, Analiză matematică / Matematici speciale)
Discipline facultative (Birotică, Comunicare și relații interumane)
Anul 2
Educație fizică și sport
Limba engleză / franceză
Mecanică
Tehnologia materialelor
Fizică
Rezistența materialelor
Metode numerice și modelare tridimensională
Termotehnică și mașini termice
Mecanisme
Mecanisme - proiect
Toleranțe și control dimensional
Mecanica fluidelor
Practică
Discipline facultative (Limbă străină, Economie generală)
Anul 3
Tehnologia fabricației utilajului tehnologic
Organe de mașini
Organe de mașini -proiect
Mașini unelte și prelucrări prin așchiere
Acționări hidraulice și pneumatice
Acționări hidraulice și pneumatice - proiect
Tehnologia prelucrării hidrocarburilor
Teoria sistemelor și automatizări
Electrotehnică și mașini electrice
Extracția și transportul hidrocarburilor
Depozitarea fluidelor
Depozitarea fluidelor - proiect
Proiectarea asistată de calculator
Practică
Discipline opționale (Stabilitate, elascitate, plasticitate / Vibrații mecanice, Marketing / Ingineria sistemelor informatice)
Discipline facultative (Limbaje de programare, Programarea mașinilor unelte)
Anul 4
Robotică
Tribologie
Tehnologia construcției și mentenanța utilajului de transport și depozitare
Tehnologia construcției și mentenanța utilajului de transport și depozitare - proiect
Echipamente pentru transport și depozitarea hidrocarburilor
Calculul și construcția utilajului de transport și depozitare
Calculul și construcția utilajului de transport și depozitare - proiect
Aparate de măsurare și automatizare
Transportul și distribuția fluidelor
Transportul și distribuția fluidelor - proiect
Electronică aplicată
Management
Montarea utilajelor de transport și depozitare
Montarea utilajelor de transport și depozitare - proiect
Fiabilitatea, siguranța și diagnoza utilajului de transport și depozitare
Coroziunea instalațiilor de transport și depozitare
Practică proiect de diplămă
Definitivarea și susținerea proiectului de diplomă

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (UPG)

Ploiesti

Descriere

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică, prin componentele sale de bază, studenţii şi personalul didactic, este şi va rămâne una dintre facultăţile reprezentative ale Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. Suntem convinşi că noile generaţii de studenţi de la domeniile Inginerie Mecanică, Inginerie şi Management, Inginerie Electrică, Ingineria Sistemelor, Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei vor contribui la rândul lor, asemenea generaţiilor anterioare, la crearea unui climat universitar autentic, caracterizat prin înţelegere şi flexibilitate, prin seriozitate şi responsabilitate.

Studenți înmatriculați licență: 1.428

Studenți înmatriculați master: 210

Cadre didactice: 26

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 63

Burse: Bursă de merit, Bursă de performanta, Bursă de ajutor social

Procent continuare studii: 43%

Angajabilitate la 6 luni: 89%

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (UPG)

Ploiesti, Prahova

Introducere

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti oferă o paletă largă de programe pentru studii universitare de licenţă, studii universitare de masterat, studii universitare de doctorat, studii postuniversitare, la forma de învăţământ la zi, iar pentru unele specializări şi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti este o instituţie renumită atât în ţară, cât şi peste hotare, iar diplomele eliberate de facultăţile tehnice din cadrul universităţii noastre sunt recunoscute în lumea întreagă.

În anul universitar 2005-2006, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a restructurat curricula de la toate specializările sale, în acord cu cerinţele europene, stipulate în documentele aşa numitului proces de la Bolonia.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a obţinut în anul 2008 calificativul maxim „instituţie cu grad de încredere ridicat” în urma procesului de evaluare instituţională externă, realizat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul superior.

Cercetarea şi dezvoltarea reprezintă paşii hotărâtori pentru recunoaşterea internaţională a Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. Cadrele didactice din universitatea noastră depun eforturi semnificative pentru a desfăşura o activitate de cercetare de calitate. Aceasta se desfăşoară pe două direcţii principale: dezvoltarea domeniilor tradiţionale de cercetare, pentru specializările tehnice, pe de-o parte, şi fundamentarea unor noi domenii de cercetare pentru specializările nou apărute în domeniile economic şi umanist, pe de altă parte. Nivelul înalt al activităţii noastre de cercetare este dovedit prin numărul mare de specialişti pregătiţi în universitatea noastră, care ocupă astăzi posturi importante de conducere atât în ţară, cât şi în afara ei.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti este permanent interesată de creşterea prestigiului său internaţional prin creşterea numărului de mobilităţi ale studenţilor şi cadrelor didactice şi prin susţinerea recunoaşterii programelor educaţionale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație