Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Această specializare se face în primii doi ani ani alături de specializarea Electronică aplicată. (Admiterea se face pe domeniul Inginerie electrică și telecomunicații, urmând ca în anul trei să se faca separarea între Electronică aplicată și Tehnologii și sisteme de telecomunicatii în funcție de alegere si media anilor unu si doi) Planul de învăţământ poartă amprenta concepţiei de întrepătrundere armonioasă hardware – software - netware. Această orientare este în concordanţă cu dezvoltarea tehnologiilor informatice si de comunicatii, pe infrastructura electronică și de calcul, în sensul integrării resurselor de procesare (microprocesor, procesor digital de semnal, microcontroller) cu cele de comutație (de circuite și pachete) și cele de instrumentație, în aplicaţii din cele mai diverse domenii: telecomunicații digitale fixe și mobile, comunicații industriale și domotice, în medicină sau în transporturi, rețele inteligente în care dezvoltarea de servicii este disponibilă și utilizatorilor (și nu numai operatorilor), comutația de fluxuri multimedia (streaming IP și echipamente de studio), radio software, securitatea datelor, virtualizare, informatică instrumentală, analiza și sinteza de protocol etc.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Specializare: Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Concurs pe bază de dosar:

- 40 % Media examenului de bacalaureat

- 60 % Nota la examenul de bacalaureat la Matematică

**) Test eliminatoriu de limba engleză (nu este necesar pt. candidații care au atestat de competență lingvistică eliberat de instituții recunoscute de MEN.)

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Nota la matematica* obtinuta la examenul de bacalaureat

2. Nota la proba la alegere a profilului si specializării obtinuta la examenul de bacalaureat

* Se va considera nota la bacalaureat la disciplina Fizica in cazul in care candidatul nu a sustinut examen la disciplina Matematica.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 25/07/2019 până la 26/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 08/09/2019

Perioadă rezultate: de la 12/09/2019 până la 16/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Informatica aplicata
Analiza matematica
Algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala
Programarea calculatoarelor si limbaje de programare
Grafica asistata de calculator
Limba engleza
Educatie fizica
Matematici speciale
Teoria probabilitatilor si statistica matematica
Fizica
Bazele electrotehnicii
Limba franceză
Limba germană
Limba spaniolă
Ecuașiile fizicii matematice
Programarea obiect- orientată
MODUL A (socio-umane)
MODUL B (limbi moderne)
MODUL C (informatică)
MODUL D (tehnice)
MODUL E (sportive)
Anul 2
Măsurări în electronică şi telecomunicaţii
Semnale şi sisteme
Dispozitive electronice
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
Materiale pentru electronica
Limba engleză
Limba franceză
Limba germană
Limba spaniolă
Tehnici CAD in realizarea modulelor electronice
Modele SPICE
Educaţie fizică şi sport
Circuite electronice fundamentale
Circuite integrate analogice
Circuite integrate digitale
Practică de domeniu
MODUL A (socio-umane)
MODUL B (limbi moderne)
MODUL C (informatică)
MODUL D (tehnice)
MODUL E (sportive)
Anul 3
Software pentru telecomunicaţii
Microcontrolere
Arhitecturi de reţea şi internet
Antene, linii şi propagare
Comutaţia circuitelor, a pachetelor și serviciilor
Inginerie audio
Compatibilitate electromagnetică
Bazele sistemelor de achiziţii de date
Teoria transmisiunii informaţiei
Sisteme de operare
Prelucrarea digitală a semnalelor
Modularea şi demodularea semnalelor
Telefonie şi sisteme de comutaţie a fluxurilor media
Masuratori în RF și microunde
Baze de date
Structuri de date şi algoritmi
Practica de specialitate
MODUL A (socio-umane)
MODUL B (limbi moderne)
MODUL C (informatică)
MODUL D (tehnice)
MODUL E (sportive)
Anul 4
Interfaţare, semnalizare şi protocoale
Televiziune
Proiect de software pentru telecomunicații
Rețele de calculatoare
Programare aplicații Internet
Echipamente de studio și multimedia
Structuri integrate pentru aplicatii specifice
Sisteme de operare pentru platforme mobile
Comunicaţii optice
Comunicaţii mobile
Inginerie software şi aplicaţii în comunicaţiile de date
Integrarea sistemelor de calcul cu telecomunicaţiile
Radiocomunicaţii terestre şi spaţiale
Radiolocaţie şi radionavigaţie
Economie generală
Proiectarea sistemelor de telecomunicaţii
Practică pentru proiectul de diplomă
MODUL A (socio-umane)
MODUL B (limbi moderne)
MODUL C (informatică)
MODUL D (tehnice)
MODUL E (sportive)

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov

Descriere

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor a fost înființată în anul 1962 în cadrul Facultății de Inginerie Mecanică din necesitatea de a instrui tineri ingineri electroniști pentru fabricile brașovene de la acea vreme. În prezent, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor cuprinde trei departamente: Departamentul de Inginerie Electrică și Fizică Aplicată - IEFA; Departamentul de Automatică și Tehnologia Informației - ATI și Departamentul de Electronică și Calculatoare - EC.

Studenți înmatriculați licență: 1.155

Studenți înmatriculați master: 225

Cadre didactice: 123

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 11

Promovabilitate licență: 97%

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov, Brasov

Introducere

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.233

Programe similare

Lista de comparație