Hidroenergetică
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

În cadrul acestei specializări de desfășoară activități de cercetare, proiectare și exploatare a centralelor hidroelectrice și stațiilor de pompare. Se studiază despre managementul resurselor de apă, în condițiile introducerii pieței interne și regionale de energie și dezvoltării unor noi surse de energie electrică. Alte competențe specifice: creșterea securității în exploatarea sistemelor hidroenergetice (incluzând și servicii de sistem), precum și optimizarea exploatării amenajărilor hidroenergetice complexe.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie energetică

Specializare: Hidroenergetică

Locuri disponibile (total): 450

Locuri disponibile (buget): 405

Locuri disponibile (taxă): 45

Taxă anuală de studii: 4.000 lei

Taxă de înscriere: 125 lei

Descriere

Metode de admitere:

Media de admitere este alcatuita din 20% – media examenului de bacalaureat si 80% – media notelor de concurs.

Discipline de concurs:

Proba I: Algebra si elemente de analiza matematica

Proba II: Fizica / Geometrie si trigonometrie

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/06/2020 până la 07/08/2020

Perioadă probe: de la 07/08/2020

Perioadă rezultate: de la 07/08/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 28/08/2020 până la 04/09/2020

Perioadă probe: de la 04/09/2020

Perioadă rezultate: de la 21/09/2020

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Algebra si elemente de analiza matematica Nu Nu 40% Nu Proba scrisa N/A
Fizica Nu Nu 40% Nu Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiză matematică
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
Geometrie descriptivă şi desen ethnic
Informatică aplicată
Fizică 1
Chimie
Tehnologia materialelor
Limbă straină 1
Eco-filozofie (opțional)
Instituţii europene şi administraţie europeană (opțional)
Filosofia culturii (opțional)
Politologie (opțional)
Educaţie fizică şi sport 1 (facultativ)
Psihologia educatiei (facultativ)
Ştiinţa informării şi documentării în cultura digitală (facultativ)
Matematici speciale
Ecuaţii diferenţiale şi statistică matematică
Grafică asistată de calculator
Fizică 2
Programarea calculatoarelor
Comunicare profesională
Mecanică
Economie
Educaţie fizică şi sport 2
Limbă străină 2 (facultativ)
Ecologie socio-umană (facultativ)
Cultură şi civilizaţie europeană (facultativ)
Desen tehnic 2 (facultativ)
Pedagogie 1 (facultativ)
Anul 2
Bazele electrotehnicii 1
Bazele termodinamicii tehnice 1
Mecanica fluidelor 1
Rezistenţa materialelor
Electronică
Energetică generală
Resurse financiare şi analiză economică
Dezvoltare durabilă (opțional)
Ecologie şi ecotoxicologie (opțional)
Educaţie fizică şi sport 3 (facultativ)
Limbă straină 3 (facultativ)
Structuri de date şi algoritmi (facultativ)
Pedagogie 2 (TMI+TME) (facultativ)
Metode numerice
Bazele electrotehnicii 2
Bazele termodinamicii tehnice 2
Mecanica fluidelor 2
Transfer de căldură şi masă
Mecanisme şi organe de maşini
Utilizarea energiei apelor
Sociologia şi psihologia muncii
Educaţie fizică şi sport 4 (facultativ)
Limbă straină 4 (facultativ)
Didactica specialităţii (facultativ)
Anul 3
Măsurarea mărimilor electrice
Maşini şi acţionări electrice
Echipamente si instalatii termice
Echipamente electrice
Masini hidraulice
Teoria reglarii automate
Măsurarea mărimilor neelectrice
Energia și mediul
Instruire asistata de calculator (facultativ)
Practica pedagogica in invatamantul preuniversitar obligatoriu 1 (facultativ)
Utilizarea energiei
Producerea energiei electrice şi termice în CTE
Partea electrica a centralelor și stațiilor
Rețele electrice
Practică
Practica pedagogica in invatamantul preuniversitar obligatoriu 2 (facultativ)
Examen de absolvire, Nivelul I (facultativ)
Managementul clasei de elevi (facultativ)
Creativitate inginerească (facultativ)
Tehnici de inteligenta artificială(opțional)
Hidraulică tehnică (opțional)
Hidrologie (opțional)
Anul 4
Fiabilitate
Drept şi legislaţie în energie şi mediu
Surse regenerabile
Managementul resurselor de apă
Hidrodinamica turbomaşinilor
Echipamente hidromecanice auxiliare
Studiu pentru elaborarea proiectului de diplomă 1
Amenajări hidroenergetice (opțional)
Amenajarea resurselor de apă (opțional)
Pompe şi ventilatoare
Acţionări hidropneumatice
Piaţa de energie
Staţii de pompare şi reţele hidraulice
Management în energie şi mediu
Studiu pentru elaborarea proiectului de diplomă 2
Automatizarea şi reglarea CHE (opțional)
Mentenanţa staţiilor electrice şi a posturilor de transformare (opțional)

Facultatea de Energetică

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti

Descriere

Facultatea de Energetică este una dintre școlile de elită ale învățământului superior românesc, prima instituție academică de învățământ energetic din țară, înființată în anul 1950, recunoscută pentru profesionalism, standarde academice și științifice de înalta calitate.

Facultatea de Energetică oferă programe de studii de licență, masterat și doctorat, compatibile cu sistemul european de credite transferabile și condiții de studiu la nivel mondial pentru peste 1.500 de studenți anual. Studenții facultății de Energetică au posibilitatea de a se pregăti în toate domeniile Ingineriei Energetice, dobândind competențe în domeniul proiectării, construcției, exploatării, mentenanței, conducerii și planificării activității din centralele electrice clasice (termoelectrice, hidroelectrice, nuclearoelectrice), din centralele bazate pe surse regenerabile de energie (fotoelectrice, eoliene, microhidrocentrale, ferme marine), respectiv din sistemele de transport și distribuție a energiei.

Studenți înmatriculați licență: 1.606

Studenți înmatriculați master: 502

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 13.000

Programe similare

  • Inginerie hidraulică

    Facultatea de Hidrotehnică/Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti (UTCB)

Lista de comparație