Pedagogia învatamântului primar si prescolar
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programele de pregătire dezvoltate în cadrul Departamentului de Formarea Profesorilor reprezintă cea mai importanta structură instituțională de formare inițială și continuă a cadrelor didactice din învațământul preuniversitar.  Acestea sunt proiectate și implementate în virtutea a două principii fundamentale: nevoile cursanților și evoluțiile accelerate ale societății globalizate.

Misiunea fundamentală este de a concepe și proiecta activități care să contribuie la creșterea competitivitpții resurselor umane implicate în activitățile educative pe piața muncii. De aceea, în centrul misiunii D.F.P. se află susținerea și dezvoltarea tinerilor pentru atingerea competențelor definite de către profilul ocupațional al unui cadru didactic axat pe gândire reflexivă, dezvoltare profesională continuă, autonomie, responsabilitate, creativitate și exprimarea propriilor opinii.

Departamentul pentru Formarea Profesorilor, prin programele derulate, asigură pregatirea psiho-pedagogică a viitoarelor cadre didactice, precum și perfecționarea continuă, metodico-stiintifică a corpului profesoral existent. Zonele de acoperire sunt București, Buzău și Focșani, împreună cu localitățile învecinate. Cursanții noștri acoperă pe piața muncii meseria de profesor pentru învatamânt preșcolar, primar, secundar și universitar. Pentru desavârșirea pregătirii profesionale a studenților, D.F.P. colaborează cu instituțiile de învatamânt preuniversitar care asigură ți contribuie la îndrumarea practicii pedagogice.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Științe ale educației

Specializare: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 33

Locuri disponibile (taxă): 17

Taxă anuală de studii: 3.100 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Criterii de admitere

Proba de aptitudini eliminatorie (oral) - abilități artistice și de comunicare (auz muzical, ritm, dialog, citirea unui text)(admis/respins) medie bacalaureat

Criterii de departajare

În cazul mediilor egale ale candidaţilor, criteriul de departajare este:

1. Nota la proba scrisă la disciplina Limba şi literatura română din cadrul examenului de bacalaureat

2. Nota la proba diferențiată în funcție de filieră, profil, specializare ( a doua probă scrisă a examenului de bacalaureat)

Din numărul total de locuri la buget, unul este destinat absolvenților de licee din mediul rural și două locuri sunt destinate formării cadrelor didactice.

Candidaţii pot opta la înscriere, prin depunerea unui singur dosar, cu achitarea taxei de 150 lei, pentru un program de studii, 200 lei pentru două programe de studii, 250 lei pentru toate cele trei programe de studii din cadrul domeniului Ştiinţe ale educaţiei, în ordinea preferintelor.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2018 până la 17/07/2018

Perioadă probe: de la 19/07/2018

Perioadă rezultate: de la 22/07/2018 până la 25/07/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Abilități artistice și de comunicare Da Nu N/A Da Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 coli A4
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de laureat, concursuri
Document de recunoaștere a studiilor în afara României
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 1
Fundamentele psihologiei
Fundamentele pedagogiei
Fundamentele psihopedagogiei speciale
Tehnologii de informare și comunicare (TIC)
Teoria și metodologia curriculumului
Psihologia personalității
Educație timpurie
Istoria pedagogiei
Psihologia dezvoltării
Literatura română
Matematică invațământ primar și preșcolar
Educația incluzivă a elevilor cu cerințe educaționale speciale
Practică pedagogică (învățământ preșcolar/primar)
Discipline opționale (Limbi străine engleză/franceză)
Discipline facultative (Comunicare. Repere fundamentale, Educație fizică)
Anul 2
Teoria și metodologia instruirii
Metodologia cercetarii în științele educației
Teoria și metodologia evaluării
Instruire asistată de calculator
Psihologia educației
Managernentul clasei/grupei
Didactica dormeniului Limbă și Cormunicare (învățământ preșcolar)
Matematică - învățământ primar și preșcolar
Didactica limbii și literaturii române - Învățământ primar
Limba română contemporană
Literatură pentru copii
Didactică domeniului Știinte (Învatamânt preșcolar)
Practică pedagogică - lnvățământ preșcolar/ Învățământ primar Discipline opționale ( Sociologia educației, Management educațional, Pedagogie comparată, Doctrine pedagogice)
Discipline facultative (Perspective în educație la vârstele mici, Limbi străine engleză/franceză)
Anul 3
Limba română contemporană
Pedagogia învățământului primar
Didactica aritmeticii
Istoria și didactica istoriei
Didactica domeniului Arte. Educație plastică
Didactica domeniului Arte. Educație muzicală
Psihopedagogia jocului
Geografia și didactica geografiei
Didactica activităților de educație civică
Didactica științelor naturii
Didactica educației tehnologice
Didactica educației fizice și psihomotorii
Practică pedagogică învățământ preșcolar/învățamânt primar
Discipline opționale (Pedagogii alternative, Pedagogie socială)
Discipline facultative (Competențe ale profesorului,Limbi străine engleză/franceză)

Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei

Universitatea din București (UNIBUC) - Extensia Focșani

Focsani

Descriere

Descriere indisponibilă momentan.

Universitatea din București (UNIBUC) - Extensia Focșani

Focsani, Vrancea

Statut: Public

Statut acreditare: Autorizată

Programe similare

Lista de comparație