Filosofie și Studii Europene
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Modulul Studii Europene  se bucură de o linie de studii specială, ce conţine cursuri de teoria relaţiilor internaţionale, modele ale democraţiei, organizaţii şi politici europene, drept şi drept comunitar. Planul de învăţământ al modulului este individualizat încă din anul I şi combină armonios latura formativă, specifică filosofiei, cu transmiterea unor cunoştinţe tehnice referitoare la instituţiile şi proiectele europene, astfel încât absolvenţii să facă faţă cu succes unor medii profesionale internaţionale, diverse cultural şi lingvistic. Prin înfiinţarea modulului de Studii Europene, Facultatea de Filosofie continuă să contribuie la efortul fundamental de înţelegere şi conştientizare a complexităţii pe care o presupune apartenenţa României (a culturii, politicilor sale publice şi a instituţiilor sale) la comunitatea statelor UE.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Filosofie

Specializare: Filosofie

Locuri disponibile (total): 188

Locuri disponibile (buget): 106

Locuri disponibile (taxă): 82

Ultima medie (buget): 7.66

Ultima medie (taxă): 7.35

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 130 lei

Descriere

De menționat că cele 106 locuri de la buget includ 4 locuri pentru absolvenții din liceele din mediul rural și  8 locuri cu bursă pentru românii de pretutindeni și sunt cumulate pentru ambele specializări ale Facultății de Filosofie.

 

ADMITEREA SE FACE PE BAZA FORMULARULUI DE ADMITERE NOTAT CU ADMIS/RESPINS ŞI A MEDIEI DE LA BACALAUREAT
În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi departajarea se va face conform următoarelor criterii:
1. Nota de la proba scrisă de limba şi literatura română de la examenul de bacalaureat
2. Nota de la a doua probă scrisă de la examenul de bacalaureat
3. În cazul în care criteriile 1 şi 2 nu departajează candidaţii se ia în calcul nota obţinută la a treia probă scrisă
4. Dacă în urma aplicării succesive a criteriilor 1, 2, 3 candidaţii nu sunt departajaţi, departajarea acestora se va face pe baza unei probe scrise de cunoştinţe de filosofie.

Programul de Licenţă în Filosofie  cu liniile de studii Filosofie și Filosofie și Studii Europene se desfăşoară pe durata a 3 ani (cursuri de zi, 180 credite ECTS) şi oferă o specializare în domeniile esenţiale ale filosofiei, cu un fundament teoretic solid construit prin pachetul de discipline formatoare ca: logică, ontologie, teoria cunoaşterii, etică, estetică, istoria ideilor, filosofia limbajului.

Începând cu 1.09.2018, se va realiza un calendar pentru înscierea la licență, a doua sesiune.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2018 până la 22/07/2018

Perioadă rezultate: de la 25/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2018 până la 19/09/2018

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța doveditoare de achitare a taxei de procesare
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 1
Filosofia istoriei
Originile filosofiei europene
Introducere în filosofie
Introducere în etică
Teoria argumentării
Filosofie greacă
Introducere în estetică
Istoria ideilor politice
Ideea europeană în Evul Mediu
Limba străină (franceză, engleză, germană)
Educaţie fizică (facultativ)
Anul 2
Modernitate şi europenitate
Filosofia dreptului
Teorii etice
Teoria generală a dreptului
Filosofia limbajului
Filosofie politică și socială
Filosofie modernă
Modele ale democraţiei
Limba străină (franceză, engleză, germană)
Practică de specialitate
Educaţie fizică
Anul 3
Teoria relaţiilor internaţionale
Instituții politice și sociale
Etică aplicată
Globalizare si politica internationala
Libertate și mentalități
Drept constituțional comparat
Culturi europene și mentalități politice
Antropologie politică
Practică de specialitate

Facultatea de Filosofie

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti

Descriere

În Facultatea de Filosofie învaţă peste 600 de studenţi, la toate cele trei niveluri de studii. Cei care urmează Facultatea de Filosofie îşi obţin licenţa în filosofie, în cadrul modulelor de istoria şi filosofia culturii, filosofie teoretică, filosofie morală şi politică şi studii europene. La nivel de masterat, Facultatea de Filosofie are o serie de specializări care dovedesc atenţia acordată cerinţelor societăţii contemporane: Etica aplicată în societate, în afaceri şi în organizaţii, Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor internaţionale, Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale, Istoria şi circulaţia ideilor filosofice, Analytic Philosophy, Globalization and Cultural Diplomacy, Istoria şi filosofia ştiinţei.

Studenți înmatriculați licență: 300

Studenți înmatriculați master: 250

Cadre didactice: 25

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 22

Promovabilitate licență: 98%

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 5.300

Programe similare

Lista de comparație