Contabilitate şi informatică de gestiune (ID)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul urmăreşte dezvoltarea resurselor umane cu competenţe în domeniul contabilitate, având drept scop dezvoltarea, evaluarea şi implementarea activităţilor în domeniul contabilitate în medii de afaceri complexe. Ascensiunea domeniului contabilitate ca domeniu funcţional şi strategic al organizaţiilor presupune amplificarea capacităţii managerilor de la diferite niveluri ierarhice de a adopta decizii eficiente. În acest context, programul de studii universitare de licenţă este astfel conceput încât să asigure cunoştinţe de specialitate în ceea ce priveşte identificarea si descrierea conceptelor, teoriilor şi modelelor de bază utilizate în controlul financiar-contabil, prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar – contabile și/sau fiscale, definirea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar - contabile și/sau fiscal, aplicarea metodologiei de calcul şi analiză a indicatorilor economico-financiari economico - financiari, aplicarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor de control financiar - contabil.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: ID - la distanță

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Contabilitate

Specializare: Contabilitate şi informatică de gestiune

Locuri disponibile (total): 75

Locuri disponibile (taxă): 75

Ultima medie (buget): 6.98

Ultima medie (taxă): 6.01

Taxă anuală de studii: 4.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 11/07/2019 până la 18/07/2019

Perioadă rezultate: de la 19/07/2019 până la 23/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 09/09/2019

Perioadă rezultate: de la 10/09/2019 până la 12/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Microeconomie
Bazele contabilității
Bazele informaticii
Finanțe publice
Management
Dreptul afacerilor
Limbă străină I, II
Educație fizică I, II
Macroeconomie
Contabilitate financiară I
Matematică aplicată în economie
Marketing
Birotică
Economia întreprinderii
Discipline facultative (Psihologie,Filozofie)
Anul 2
Contabilitate financiară II
Gestiune financiară
Statistică economică
Programarea calculatoarelor
Etică în afaceri/Istorie economică
Economie monetară/Prețuri și concurență
Limbă străină III, IV
Educație fizică III, IV
Baze de date
Contabilitate publică
Evaluarea întreprinderii
Contabilitate consolidată/Control de gestiune
Gestiunea și protecția mediului/Ecologie și protecția mediului
Practică
Discipline facultative (Doctrine economice contemporane, Politologie)
Anul 3
Analiză economico-financiară
Contabilitate de gestiune
Contabilitatea instituțiilor de credit
Piețe financiare
Proiectarea sistemelor informatice de gestiune
Audit intern/Control intern
Control de gestiune/Contabilitate aprofundată
Sisteme informatice de asistare a deciziilor
Audit financiar
Expertiză contabilă și consultanță fiscală
Sisteme și raportări financiare
Finanțe internaționale
Contabilitate consolidată
Control financiar
Elaborarea lucrării de licență
Discipline facultative (Comunicare și relații publice, Etică în afaceri)

Facultatea de Ştiinţe Economice

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (UPG)

Ploiesti

Descriere

În Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti fiinţează cinci facultăţi şi două departamente didactice. Cele cinci facultăţi (numărul lor a crescut de la 2, la înfiinţarea universităţii, în anul 1948) au avut de-a lungul timpului denumiri diferite de cele actuale. Cele mai noi, Facultatea de Stiinţe Economice şi cea de Litere şi ştiinţe, au fost create după anul 1989.

Cadre didactice: 36

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (UPG)

Ploiesti, Prahova

Introducere

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti oferă o paletă largă de programe pentru studii universitare de licenţă, studii universitare de masterat, studii universitare de doctorat, studii postuniversitare, la forma de învăţământ la zi, iar pentru unele specializări şi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti este o instituţie renumită atât în ţară, cât şi peste hotare, iar diplomele eliberate de facultăţile tehnice din cadrul universităţii noastre sunt recunoscute în lumea întreagă.

În anul universitar 2005-2006, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a restructurat curricula de la toate specializările sale, în acord cu cerinţele europene, stipulate în documentele aşa numitului proces de la Bolonia.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a obţinut în anul 2008 calificativul maxim „instituţie cu grad de încredere ridicat” în urma procesului de evaluare instituţională externă, realizat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul superior.

Cercetarea şi dezvoltarea reprezintă paşii hotărâtori pentru recunoaşterea internaţională a Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. Cadrele didactice din universitatea noastră depun eforturi semnificative pentru a desfăşura o activitate de cercetare de calitate. Aceasta se desfăşoară pe două direcţii principale: dezvoltarea domeniilor tradiţionale de cercetare, pentru specializările tehnice, pe de-o parte, şi fundamentarea unor noi domenii de cercetare pentru specializările nou apărute în domeniile economic şi umanist, pe de altă parte. Nivelul înalt al activităţii noastre de cercetare este dovedit prin numărul mare de specialişti pregătiţi în universitatea noastră, care ocupă astăzi posturi importante de conducere atât în ţară, cât şi în afara ei.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti este permanent interesată de creşterea prestigiului său internaţional prin creşterea numărului de mobilităţi ale studenţilor şi cadrelor didactice şi prin susţinerea recunoaşterii programelor educaţionale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație