Inginerie economică în domeniul mecanic (ID)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Inginerie Mecanică si Electrică pregăteşte studenţi (viitori ingineri) pentru domenii de mare importanţa economică: fabricarea, exploatarea şi mentenanţa utilajului petrolier şi petrochimic, transportul şi depozitarea hidrocarburilor, ingineria sistemelor (automatică), calculatoare, electronică, inginerie şi management, electromecanică.

Pentru industria românească, în general, şi pentru cea prahoveană, în particular, facultatea IME reprezintă o pepinieră de specialişti valoroşi care contribuie la progresul ştiinţific şi tehnologic al acestora.  De asemenea, absolvenţii facultăţii sunt întâlniţi astăzi pe toate meridianele lumii şi ocupă atât funcţii de execuţie cât şi de conducere şi sunt extrem de apreciaţi. Mulţi absolvenţi au devenit personalităti importante şi recunoscute în învăţământ, în cercetare, proiectare dar şi în domeniile social şi politic.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: ID - la distanță

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie și management

Specializare: Inginerie economică în domeniul mecanic

Locuri disponibile (total): 60

Locuri disponibile (taxă): 60

Ultima medie (buget): 6.0

Ultima medie (taxă): 6.0

Taxă anuală de studii: 3.200 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 11/07/2019 până la 18/07/2019

Perioadă rezultate: de la 19/07/2019 până la 23/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 09/09/2019

Perioadă rezultate: de la 10/09/2019 până la 12/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
Desen tehnic
Chimie generală
Bazele economiei
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
Educație fizică și sport
Limba engleză / franceză
Analiză matematică
Infografică
Fizică
Studiul materialelor
Discipline opționale (Filozofie / Istoria științei, Legislație economică / comercială)
Discipline facultative (Birotică, Comunicare și relații interumane)
Anul 2
Teoria propabilităților și statistică matematică
Bazele managementului
Electrotehnică și mașini electrice
Mecanică
Metode și programe de calcul umane
Drept
Managementul resurselor umane
Educație fizică și sport
Finațe
Rezistența materialelor
Elemente de teoria mecanismelor
Tehnologia materialelor
Prelucrarea datelor și sisteme informatice în domeniul economic
Contabilitate
Practică
Discipline opționale (Bazele ingineriei sistemelor de producție / Programarea și conducerea producției)
Discipline facultative (Engleză pentru afaceri, Dreptul muncii, Comerț intern și internațional)
Anul 3
Organe de mașini
Organe de mașini - proiect
Mecanica fluidelor
Termotehnică
Toleranțe și control dimensional
Marketing
Managementul proiectelor
Ingineria sistemelor de producție
Procese și sisteme de prelucrare mecanică
Utilaje petroliere
Utilaje petroliere - proiect
Ingineria valorilor produsului
Mașini și acționări hidraulice
Electronică și automatizări
Teoria sistemelor automate
Practică
Discipline opționale (Logistică / Analiza sistemelor economice)
Discipline facultative (Managementul riscurilor industriale, Managementul resurselor energetice)
Anul 4
Proiectarea și organizarea întreprinderilor
Proiectarea și organizarea întreprinderilor - proiect
Utilaje petrochimice
Utilaje petrochimice - proiect
Tehnologia fabricării produselor mecanice
Sisteme avansate de producție
Proiectare asistată de calculator
Tehnici de modelare și simulare
Sisteme informatice pentru managementul industrial
Fabricarea utilajului petrolier și petrochimic
Fabricarea utilajului petrolier și petrochimic - proiect
Ingineria și managementul producției
Practică proiect de diplomă
Definitivarea și susținerea proiectului de diplomă
Discipline opționale (Ingineria și managementul mentenanței / Programarea și conducerea producției, Managementul întreprinderilor mici și mijlocii / Managementul producției)

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (UPG)

Ploiesti

Descriere

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică, prin componentele sale de bază, studenţii şi personalul didactic, este şi va rămâne una dintre facultăţile reprezentative ale Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. Suntem convinşi că noile generaţii de studenţi de la domeniile Inginerie Mecanică, Inginerie şi Management, Inginerie Electrică, Ingineria Sistemelor, Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei vor contribui la rândul lor, asemenea generaţiilor anterioare, la crearea unui climat universitar autentic, caracterizat prin înţelegere şi flexibilitate, prin seriozitate şi responsabilitate.

Studenți înmatriculați licență: 1.428

Studenți înmatriculați master: 210

Cadre didactice: 26

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 63

Burse: Bursă de merit, Bursă de performanta, Bursă de ajutor social

Procent continuare studii: 43%

Angajabilitate la 6 luni: 89%

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (UPG)

Ploiesti, Prahova

Introducere

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti oferă o paletă largă de programe pentru studii universitare de licenţă, studii universitare de masterat, studii universitare de doctorat, studii postuniversitare, la forma de învăţământ la zi, iar pentru unele specializări şi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti este o instituţie renumită atât în ţară, cât şi peste hotare, iar diplomele eliberate de facultăţile tehnice din cadrul universităţii noastre sunt recunoscute în lumea întreagă.

În anul universitar 2005-2006, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a restructurat curricula de la toate specializările sale, în acord cu cerinţele europene, stipulate în documentele aşa numitului proces de la Bolonia.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a obţinut în anul 2008 calificativul maxim „instituţie cu grad de încredere ridicat” în urma procesului de evaluare instituţională externă, realizat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul superior.

Cercetarea şi dezvoltarea reprezintă paşii hotărâtori pentru recunoaşterea internaţională a Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. Cadrele didactice din universitatea noastră depun eforturi semnificative pentru a desfăşura o activitate de cercetare de calitate. Aceasta se desfăşoară pe două direcţii principale: dezvoltarea domeniilor tradiţionale de cercetare, pentru specializările tehnice, pe de-o parte, şi fundamentarea unor noi domenii de cercetare pentru specializările nou apărute în domeniile economic şi umanist, pe de altă parte. Nivelul înalt al activităţii noastre de cercetare este dovedit prin numărul mare de specialişti pregătiţi în universitatea noastră, care ocupă astăzi posturi importante de conducere atât în ţară, cât şi în afara ei.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti este permanent interesată de creşterea prestigiului său internaţional prin creşterea numărului de mobilităţi ale studenţilor şi cadrelor didactice şi prin susţinerea recunoaşterii programelor educaţionale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație