Ingineria și protecția mediului în agricultură IFR
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Formarea de ingineri capabili să identifice probleme legate de deprecierea calitativă, mergând până la poluare a mediului înconjurator și să propună soluții viabile, respectiv metode de prevenire și combatere a deprecierii sau tehnologii de depoluare – refacere a factorului de mediu afectat.

Obiective

  • Formarea de specialiști capabili să monitorizeze eficient calitatea factorilor naturali și a mediului înconjurător în ansamblu;
  • Dobândirea de cunoștințe și deprinderi practice privind analiza impactului unor procese preponderent antropice asupra mediului înconjurător și a stării de sănătate a populației;
  • Formarea și deprinderea unor capacități de identificare și stabilire a unor măsuri precise de prevenire și combatere a proceselor de poluare din orice domeniu de activitate;

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IFR - cu frecvență redusă

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Ingineria mediului

Specializare: Ingineria şi protecţia mediului în industrie

Locuri disponibile (total): 75

Locuri disponibile (taxă): 75

Ultima medie (taxă): 5.92

Taxă anuală de studii: 2.000 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENȚĂ:

Departajarea candidatilor se va face pe baza mediei generale de admitere.

Media generală de admitere se calculează astfel:
- 80% media de la examenul de bacalaureat;
- 20% media aritmetică a anilor de studiu din liceu.

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 26/07/2019

Perioadă rezultate: de la 26/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2019 până la 19/09/2019

Perioadă rezultate: de la 19/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de competență lingvistică
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
acte de schimbare a numelului, dacă este cazul(certificat de căsătorie, sentinţe judecătoreşti,etc)
foaia matricola/suplimentul la diploma de la liceul/facultatea absolvita
Anul 1
Analiză matematică I, II
Limbi străine (germană, engleză, franceză) I, II
Chimie I, II
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
Grafică asistată pe calculator
Geologie
Informatică aplicată
Climatologie
Educaţie fizică şi sport I, II
Psihologia educației
Practică
Fizică
Topografie
Ştiinţa solului
Matematici speciale
Chimie
Pedagogie I
Anul 2
Hidrologie şi hidrogeologie
Chimia mediului
Noţiuni de biologie
Protecţia, evoluţia şi ameliorarea solurilor
Educaţie fizică şi sport III, IV
Practică
Evaluarea terenurilor
Schimbări climatice
Pedagogie II
Stiinta și ingineria materialelor
Evaluarea riscurilor şi managementul dezastrelor
Resurse naturale
Practică
Microbiologia mediului
Prevenirea şi controlul integrat al poluării
Resurse fertilizante nepoluante
Ecologie
Didactica specialității
Anul 3
Managementul integrat al deşeurilor
Comunicare profesională
Etică şi integritate academică
Bioremediere
Sisteme conservative de protecția solului
Practică I, II
Gestiune şi analiză economică
Tehnologia informației (GIS)
Construcţii de tratarea şi epurarea apei
Ecopratotehnică
Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu I, II
Instruire asistată de calculator
Ecologia sistemelor antropice
Managementul clasei de elevi
Proiectarea amenajarilor ecologice
Optimizarea proiectelor prin utilizare GIS
Protecţia plantelor
Economia mediului
Monitorizarea calităţii mediului
Silvicultură şi protecţia pădurii
Ecotoxicologie
Anul 4
Politici şi legislaţia mediului
Studii de impact, bilanţ şi audit de mediu I, II
Management ecologic
Sisteme de agricultură
Amenajări şi construcţii hidrotehnice
Limbi străine (germană, franceză, engleză) I, II
Regularizări de râuri și îndiguiri
Managementul proiectelor de mediu
Conducere auto
Practică elaborare proiect de diplomă
Elaborarea proiectului de diplomă
Surse de energie
Reconstrucţie ecologică
Tehnologii ecologice în cultura plantelor de câmp
Conservarea naturii şi a biodiversităţii

Descriere

Facultatea de Agricultură înfiinţată în 1945, este cea mai veche facultate a universităţii noastre. Până în 1989 ea a funcţionat doar cu specializarea Agricultură, celelalte fiind înfiinţate, pe rând, după această perioadă, ca răspuns la solicitările realităţii agriculturii româneşti. În prezent, facultatea funcţionează cu următoarele specializări : -Agricultura -Biologie -Ingineria si protectia mediului in Agricultura -Protecţia plantelor -Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară -Masuratori terestre si cadastru

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I Al României” din Timişoara

Timisoara, Timis

Introducere

Universitate de referință în partea de vest a României, USAMVBT oferă o varietate de specializări academice agronomice în cadrul a 6 facultăți: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură și Silvicultură, Facultatea de Management Agricol, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii. 

Universitatea se mândrește cu un modern campus universitar, care a fost conceput ca un complex de clădiri – spații de învățământ, laboratoare pentru cercetare ştiinţifică, spaţii şi terenuri pentru activitatea de microproducţie şi producţie agroalimentară, localuri sociale: cămine, cantină, suprafeţe pentru activităţi sportive şi recreative. Studenții au la dispoziție spații modernizate recent, amfiteatre, laboratoare, săli de curs și seminar. Practica studenților din universitate se desfășoară la Stațiunea didactică, în Clinicile veterinare, la Stațiunea tinerilor naturaliști, precum și la firme de profil. Structura spațiilor de învățământ însumează 15.630 m² suprafață utilă și 25.370 m² suprafață desfășurată. USAMVBT oferă studenților un număr de 1.630 locuri în 5 cămine studențești. Camerele, amenajate cu mobilier modern, oferă conectare gratuită la Internet. Cantina studențească, cu un număr de 450 locuri si o suprafață de 1.589 m², este considerată una dintre cele mai moderne si frumoase din țară.

Universitatea şi-a lărgit continuu aria de colaborare cu unităţi de cercetare şi învăţământ din ţară şi mai ales din străinătate, având la această dată relaţii cu universităţi din peste 15 ţări.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.516

Programe similare

Lista de comparație