Arte plastice (Sculptură)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea programului de studii universitare – licenţă, privită în contextul domeniului Arte Vizuale şi al specializării, este aceea de a iniţia şi dezvolta cunoştinţele şi abilităţile studenţilor în direcţia sculptură.

Formaţia educaţională interdisciplinară de care beneficiază studentul la arte plastice pe durata studiilor de licenţă dar şi specializarea într-o anumită opţiune profesională, pentru a-şi desăvârşi pregătirea în zona creaţiei artistice liber profesioniste sau în zona economică, i-au în considerare următoarele aspecte:

  •  preocupările pentru cunoaşterea diferitelor domenii ale artelor vizuale, promovarea cercetării interdisciplinare, cu scopul definirii mai precise a procesului creaţiei artistice.
  •  formarea artistului specialist, ca personalitate implicată creativ în spaţiul cultural naţional şi  integrarea sculpturii în contextul social actual, în domeniul artelor vizuale contemporane, prin raportul permanent dintre tradiţie, inovaţie şi experiment.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Arte, Arhitectură și Urbanism

Domeniu de licență/master: Arte vizuale

Specializare: Arte plastice

Locuri disponibile (total): 5

Locuri disponibile (buget): 5

Ultima medie (buget): 7.58

Taxă anuală de studii: 4.000 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Probe de concurs

Proba I (Admis/Respins)

  • DESEN – practic, 5 (cinci) ore;

Grup de obiecte; gips; model viu.

Tehnica: creion, cărbune (la alegere)

Dimensiuni 50/70 cm

Proba II

  • COMPOZIŢIE – practic, 5 (cinci) ore;

În funcţie de opţiunea candidatului, compoziţia poate fi realizată în tehnicile picturii, sculpturii sau artelor decorative.

Dimensiuni – 50/70 cm sau tridimensional pentru Sculptură

MEDIA GENERALĂ Condiţia pentru a fi ADMIS este media generală minimă 5 (cinci) care se calculează astfel:  

- 90% media de la PROBA II

- 10% media de la BACALAUREAT

În cazul egalităţii mediilor candidaţilor de pe ultimul loc, departajarea acestora se va face luându-se în consideraţie media generală din liceu.

Scutiri de taxe de admitere

 orfanii de ambii părinţi;

 cei care provin de la casele de copii sau plasament familial;

 copiii personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământul de stat (inclusiv ai celor pensionaţi sau decedaţi).

Olimpici

Elevii liceelor de specialitate (arte) care au obţinut în clasele a XI-a si a XII-a premiile I, II , III şi menţiune la olimpiadele naţionale ale liceelor de artă sau la olimpiadele şcolare internaţionale de specialitate, recunoscute de Ministerul Educaţiei Nationale vor fi înscrişi pe locuri finanţate, fără examen de admitere, în funcţie de specializarea la care au obţinut distincţia.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 18/07/2018 până la 21/07/2018

Perioadă probe: de la 25/07/2018 până la 26/07/2018

Perioadă rezultate: de la 27/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 10/09/2018 până la 11/09/2018

Perioadă probe: de la 13/09/2018 până la 14/09/2018

Perioadă rezultate: de la 15/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Desen Nu Nu N/A Da Proba practica N/A
Probă practică Da Nu 90% Nu Proba practica Compoziție

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere - angajaţii şi copiii angajaţilor instituției vizate, precum şi copiii personalului didactic (în activitate)
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Istoria artei
Anatomie artistică
Procesarea imaginii pe calculator
Perspectivă, geometrie descriptivă
Estetica artelor vizuale
Bazele desenului pentru sculptură
Studiul formei şi al volumului pentru sculptură
Studiul compoziţiei pentru sculptură
Practica de specialitate
Limba străină – aplicaţii în specialitate
Educaţie fizică şi sport
Anul 2
Materiale, procese, tehnici şi tehnologie pentru sculptură
Tehnici de reprezentare bi şi tridimensională
Practica de specialitate
Muzeologie generală
Managementul artelor
Crochiuri
Metodologia creaţiei în sculptură
Tehnologii pentru sculptură Turnătorie
Limba străină – aplicaţii în specialitate
Educaţie fizică şi sport
Anul 3
Modelarea metalelor
Noţiuni de conservare
Bazele proiectării accesoriilor
Tehnici şi tehnologii accesorii
Istoria accesoriilor
Bijuteria
Limba străină – aplicaţii în specialitate
Analiza limbajului vizual – plastic
Compoziţia spaţiului ambiental -amplasare
Elaborare lucrare de licență
Discipline facultative (Limbă străină 2, Educație fizică și sport)

Facultatea de Arte Vizuale şi Design

Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi

Iasi

Descriere

Facultatea de Arte Vizuale şi Design are misiunea de a forma specialişti artişti plastici sau teoreticieni care să participe creator la viaţa culturală contemporană şi la circulaţia valorilor artei româneşti şi universale. Absolvirea pachetului de discipline psiho-pedagogice oferă şi posibilitatea de a preda în calitate de profesor în învăţământul gimnazial şi liceal.

Cadre didactice: 63

Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea de Arte „George Enescu” are ca obiectiv principal organizarea şi formarea educaţiei în domeniul prioritar naţional Arte, ce include domenii de licenţă: Muzica (specializările: Interpretare muzicală, Pedagogie muzicală, Compoziţie, Muzicologie, Dirijat, Muzică religioasă), Artele vizuale şi Design (cu specializările: Pictură, Sculptură, Grafică, Moda-design vestimentar, Artă murală, Pedagogia artelor plastice si decorative, Conservare – Restaurare, Design, Istoria şi Teoria artei) şi Teatru (cu specializările: Actorie, Actorie/Păpuşi/Marionete, Regie, Teatrologie-Jurnalism teatral).

În aceeaşi măsură însă se constituie într-un emiţător al culturii, militând pentru protejarea, păstrarea şi promovarea creaţiei artistice româneşti, cultivarea şi dezvoltarea gustului pentru frumos şi pentru o creaţie autentică.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 290

Programe similare

Lista de comparație