Management și administrarea afacerilor
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Descrierea programului

Programul de studii de masterat este acreditat conform prevederilor OUG 75/2005 aprobată prin LEGEA 87/2006 şi a Metodologiei de evaluare externă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior . Este un program deschis, cu o componentă interdisciplinară, orientat spre conjunctura actuală a pieţei europene şi internaţionale; răspunde cerinţelor impuse de mediul economic actual, caracterizat prin dinamism accentuat şi transformări profunde.

Programul reprezintă o "verigă" importantă în cadrul ciclului licenţă-masterat-doctorat. Acest program de studii de masterat este compatibil cu programele de studii de masterat (atât din perspectiva misiunii/obiectivelor asumate, cât şi din perspectiva curriculei) organizate de alte universităţi din România (Universitatea "AL. I. Cuza Iaşi", Academia de Studii Economice Bucureşti, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca) şi din Europa, care pregătesc specialişti în acelaşi domeniu sau în domenii apropiate, conform angajamentelor asumate prin semnarea Declaraţiei de la Bologna.

Competenţe asigurate

Programul de studii oferă absolvenţilor posibilitatea dobândirii unor competenţe generale şi de specialitate, respectiv:

- capacitatea de analiză şi sinteză a proceselor şi fenomenelor economice; - capacitatea de înţelegere şi analiză a legislaţiei specifice şi dezvoltarea comportamentului etic; - capacitatea de angajare pe calea propriei dezvoltări profesionale; - abilitatea de a interpreta printr-o gândire logică aspectele legate de organizarea şi funcţionarea organizaţiilor de afaceri; - capacitatea de fundamenta decizii pe baza informaţiilor economico-financiare în organizaţiile de afaceri; - analiza şi diagnosticul firmelor; - capacitatea de iniţia, derula şi finaliza proiecte şi de a angaja parteneriate cu entităţi naţionale şi internaţionale; - fundamentarea de sisteme, capacităţi şi strategii privind dezvoltarea şi diversificarea mediului de afaceri; - fundamentarea de studii de prefezabilitate şi fezabilitate a investiţiilor; - elaborarea strategiilor de dezvoltare generală a organizaţiei (strategii de marketing, de promovare etc.); - capacitatea de a realiza o analiză şi o interpretare a realităţilor din mediul de afaceri; - cercetarea cererii şi ofertei şi stabilirea poziţiei concurenţei pe piaţă; - elaborarea de strategii, politici comerciale şi programe promoţionale; - elaborarea de diagnoze, planuri de afaceri, programe de logistică etc.; - capacitatea de evaluare şi expertizare a bunurilor; - capacitatea de a proiecta, implementa şi dezvolta sisteme de management al calităţii şi sisteme integrate de management.

Oportunităţi în carieră

Absolvenţii acestui program de studii de masterat se bucură de multiple posibilităţi în ceea ce priveşte posturile pe care le pot ocupa. Printre meseriile identificate în COR, compatibile cu competenţele dobândite se numără: manager, manager de inovare, consultant în management,manager de zonă, manager financiar, manager achiziţii, brand manager, consilier economic, consultant în management, director departament cercetare-dezvoltare, director economic, director regie autonomă, director societate comercială şi multe altele. (www.mmssf.ro) După absolvirea cursurilor din ciclul de masterat, îşi pot continua perfecţionarea profesională în ciclul de doctorat, fie la programele oferite de FSEAP, fie la alte programe, în funcţie de planurile personale de carieră. USV şi FSEAP oferă şi posibilitatea certificării pentru profesii didactice, prin diverse forme de pregătire psiho-pedagogică în acest scop.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Administrarea afacerilor

Specializare: Administrarea afacerilor

Locuri disponibile (total): 40

Locuri disponibile (buget): 10

Locuri disponibile (taxă): 30

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 125 lei

Descriere

Media de admitere se calculează astfel:
Proba 1: media examenului de licenţă/diplomă (100%);
Proba 2: proba orală de testare a cunoştinţelor specifice domeniului, probă finalizată cu Admis / Respins

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă probe: de la 24/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019 până la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 16/09/2019

Perioadă probe: de la 16/09/2019

Perioadă rezultate: de la 17/09/2019 până la 20/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
diploma de absolvire a studiilor universitare de licenţă doar pentru master
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
cartea de identitate/pașaport – copie;
cerere de înscriere tip;
chitanţa de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universităţii)
copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, dacă este cazul
copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de naştere
copie certificată pentru conformitate cu originalul a foii matricole/suplimentului la diplomă pentru studiile universitare de licenţă doar pentru master
diploma de bacalaureat în original;
Anul 1
Economia afacerilor
Gestiunea financiară a firmei
Politici de marketing în afaceri
Statistica afacerilor
Politici economice europene
Managementul calității, mediului și securității ocupaționale
Management comparat
Managementul proiectelor europene
Etică și integritate academică
Anul 2
Metode calitative și cantitative pentru asistarea deciziilor
Contabilitatea creativă
Diagnosticul și strategiile firmei
Afaceri internaționale
Strategii de promovare a proiectelor europene
Metodologia cercetării în științele economice
Practică de specialitate
Elaborarea lucrării de disertație

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava

Descriere

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică răspunde nevoilor de formare pe plan regional, fiind o modalitate de satisfacere a necesităţilor existente pe piaţa locală a muncii dar şi a intereselor tinerilor din această zonă (judeţele Suceava, Neamţ, Botoşani, Bistriţa ş.a.) de a continua pregătirea profesională prin studii superioare. De asemenea, considerăm că Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică duce la consolidarea perspectivelor învăţământului superior economic şi de administraţie publică la nivel regional şi contribuie la diversificarea învăţământului superior de specialitate pe plan naţional.
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică îşi propune să continue tradiţiile învăţământului superior bucovinean, demarate în 1875 de Universitatea din Cernăuţi, instituţie de înaltă prestanţă academică, care acoperea zona de nord a României, continuate şi completate de Institutul de Învăţământ Superior Suceava (1963). Cerinţele extinderii şi dezvoltării învăţământului economic şi de administraţie publică, impuse de implementarea economiei de piaţă, sunt puse în practică şi în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, prin introducerea de noi specializări, care se adaugă celor existente.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava, Suceava

Introducere

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), ce a luat în titulatura sa oficială numele domnitorului Ştefan cel Mare, a fost înființată în 1990 ca urmare a Hotărârii Guvernului României de a tranforma Institutul Pedagogic de la Suceava, ce funcționa încă din 1963 pe meleagurile bucovinene, într-o universitate cu drepturi depline.

Din punct de vedere al facilităților USV oferă studenţilor săi o bază materială cu spaţii de învăţământ moderne, laboratoare pentru studiu şi aplicaţii, o bibliotecă proprie reorganizată cu un fond de carte de peste 275.000 de exemplare, un auditorium cu 240 locuri, o nouă aulă universitară, un teren de sport de 2400 mp şi pistă de alergare acoperite, o sală de sport complet renovată, un Complex de Nataţie şi Kinetoterapie la standarde europene, cămine studenţeşti și multe altele.

Universitatea „Ştefan cel Mare”din Suceava este nu numai o oglindă a societăţii româneşti care doreşte să progreseze, dar şi blazonul de nobleţe al Bucovinei, înglobând valorile perene ale culturii şi civilizaţiei acestui colţ de ţară.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.075

Programe similare

Lista de comparație