Audit şi Guvernanţă Corporativă
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea programului

Programul de masterat Audit şi guvernanţă corporativă răspunde atât nevoilor concrete ale mediului de afaceri din România, confruntat printre altele şi cu problema pregătirii proprii pentru apartenenţa la spaţiul economic european cât şi nevoii de dezvoltare/aprofundare a atributelor profesionistului cu studii superioare de mâine, care trebuie să se definească prin: creativitate şi inovare, flexibilitate, mobilitate, disponibilitate pentru complementaritate şi interdisciplinaritate, competitivitate. Acest program răspunde nevoii de flexibilitate a programelor de instruire şi o aliniere a acestora la principiile ce guvernează sistemul educaţional european. Este un program avansat de instruire şi cercetare la nivel universitar cu o importanţă deosebită din multiple motive. în primul rând avem în vedere nevoia pregătirii de specialitate a personalului implicat în activităţi ce corespund pregătirii la nivelul cerinţelor Uniunii Europene. Absolvenţii programelor universitare sunt necesari pentru asigurarea unui personal înalt calificat în întreprinderile aparţinând sectorului public sau privat, în grupurile de societăţi cât şi în instituţiile de cercetare-dezvoltare în domeniul contabilităţii. în al doilea rând, asigurând aprofundarea studiilor de licenţă în domeniul auditului, contabilităţii şi guvernanţei atât la nivel regional, naţional cât şi european, acest masterat oferă o bază de recrutare a tinerilor valoroşi pentru a fi implicaţi în activităţi de cercetare şi continuarea specializării până la nivel de doctorat în contabilitate şi administrarea afacerilor.

Ca urmare, programul de masterat va conferi absolvenţilor o serie de competenţe cum ar fi:

- capacitatea de a determina riscurile specifice unei activităţi; - capacitatea de a asigura legătura dintre control şi managementul riscurilor; - o mai buna înţelegere a riscurilor şi a oportunităţilor; - evaluarea şi monitorizarea riscurilor cu privire îndeosebi la gravitatea şi frecvenţa acestora; - analiza eficacităţii managementului riscului; - gestionarea risk reporting

Calificări profesionale - ocupaţii:

1. economist specialist în audit intern,
2. asistent de cercetare în audit intern,
3. analist în domeniul auditului intern,
4. consultant în auditul intern,
5. cadru didactic universitar;
6. analist în domeniul asigurării performanţei economico-financiare,
7. manager de proiect în domeniul auditului intern,
8. consultant pe probleme de management al organizaţiilor publice.

Structura programului a fost proiectată astfel încât să ofere posibilitatea aprofundării unor arii actuale, de mare interes pentru viitorii decidenţi şi specialişti în auditul intern.

Ocupaţiile pe domenii sunt:

a. în domeniul economic:
- economist, auditor, analist economic, consultant fiscal, evaluator.

b. în domeniul controlului (incluzând toate ariile acestuia):
- director de audit intern; consultant în auditul intern;

c. în domeniul strategiilor de control:
- manager al acţiunilor de audit intern, consultant în elaborarea planului de audit.

d. în domeniul relaţiilor cu instituţiilor implicate în efectuarea controlului extern:
- responsabil realizare audit, analist auditor.

e. în domeniul cercetării de audit:
- director de cercetări de audit; director de proiect studii de audit; analist auditor; specialist în audit.

Important!

1. Programul de studii de masterat "Audit şi guvernanţă corporativă - AGC" este echivalat cu examenul de acces în stagiu la profesia de expert contabil de către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România(CECCAR).

Protocol privind echivalarea programului de studii AGC AICI.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Economie

Specializare: Economie şi comunicare economică în afaceri

Locuri disponibile (total): 75

Locuri disponibile (buget): 13

Locuri disponibile (taxă): 62

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 125 lei

Descriere

Media de admitere se calculează astfel:
Proba 1: media examenului de licenţă/diplomă (100%);
Proba 2: proba orală de testare a cunoştinţelor specifice domeniului, probă finalizată cu Admis / Respins
 

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă probe: de la 24/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019 până la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 16/09/2019

Perioadă probe: de la 16/09/2019

Perioadă rezultate: de la 17/09/2019 până la 20/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
diploma de absolvire a studiilor universitare de licenţă doar pentru master
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
cartea de identitate/pașaport – copie;
cerere de înscriere tip;
chitanţa de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universităţii)
copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, dacă este cazul
copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de naştere
copie certificată pentru conformitate cu originalul a foii matricole/suplimentului la diplomă pentru studiile universitare de licenţă doar pentru master
diploma de bacalaureat în original;
Anul 1
Management comparat
Raportare financiară
Doctrină și deontologie în profesia contabilă
Metodologia de derulare a unei misiuni de audit intern
Calculația costurilor
Guvernanță corporativă
Contabilitate creativă
Etică și integritate academică
Anul 2
Evaluarea entităților economice
Expertiză financiar-contabilă
Contabilitate internațională
Auditul situațiilor financiare
Metodologia cercetării în contabilitate și audit
Practică de specialitate
Elaborarea lucrării de disertație

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava

Descriere

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică răspunde nevoilor de formare pe plan regional, fiind o modalitate de satisfacere a necesităţilor existente pe piaţa locală a muncii dar şi a intereselor tinerilor din această zonă (judeţele Suceava, Neamţ, Botoşani, Bistriţa ş.a.) de a continua pregătirea profesională prin studii superioare. De asemenea, considerăm că Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică duce la consolidarea perspectivelor învăţământului superior economic şi de administraţie publică la nivel regional şi contribuie la diversificarea învăţământului superior de specialitate pe plan naţional.
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică îşi propune să continue tradiţiile învăţământului superior bucovinean, demarate în 1875 de Universitatea din Cernăuţi, instituţie de înaltă prestanţă academică, care acoperea zona de nord a României, continuate şi completate de Institutul de Învăţământ Superior Suceava (1963). Cerinţele extinderii şi dezvoltării învăţământului economic şi de administraţie publică, impuse de implementarea economiei de piaţă, sunt puse în practică şi în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, prin introducerea de noi specializări, care se adaugă celor existente.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava, Suceava

Introducere

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), ce a luat în titulatura sa oficială numele domnitorului Ştefan cel Mare, a fost înființată în 1990 ca urmare a Hotărârii Guvernului României de a tranforma Institutul Pedagogic de la Suceava, ce funcționa încă din 1963 pe meleagurile bucovinene, într-o universitate cu drepturi depline.

Din punct de vedere al facilităților USV oferă studenţilor săi o bază materială cu spaţii de învăţământ moderne, laboratoare pentru studiu şi aplicaţii, o bibliotecă proprie reorganizată cu un fond de carte de peste 275.000 de exemplare, un auditorium cu 240 locuri, o nouă aulă universitară, un teren de sport de 2400 mp şi pistă de alergare acoperite, o sală de sport complet renovată, un Complex de Nataţie şi Kinetoterapie la standarde europene, cămine studenţeşti și multe altele.

Universitatea „Ştefan cel Mare”din Suceava este nu numai o oglindă a societăţii româneşti care doreşte să progreseze, dar şi blazonul de nobleţe al Bucovinei, înglobând valorile perene ale culturii şi civilizaţiei acestui colţ de ţară.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.075

Programe similare

Lista de comparație