Economie și afaceri internaționale
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Descrierea programului

Programul de studii de masterat este acreditat conform prevederilor legale în vigoare. Educaţia şi formarea în domeniul economic oferă o imagine asupra "lumii reale": pieţe, consumatori, furnizori, firme, corporaţii, legislaţie etc.. Programul de studii de masterat Economie şi afaceri internaţionale extinde această viziune la scară globală, facilitând aprofundarea cunoştinţelor dobândite în ciclul de licenţă şi "rafinarea" competenţelor necesare inserţiei eficiente pe piaţa muncii. în condiţiile mediului economic actual, caracterizat prin interdependenţe tot mai profunde şi dinamism accentuat, majoritatea firmelor nu mai pot ignora dimensiunea internaţională, ceea ce generează nevoia unor specialişti cu competenţe în domeniu. Toate universităţile din spaţiul european, şi nu numai, acordă o atenţie deosebită conceperii şi organizării unor astfel programe de studii de masterat, ca o cerinţă imperativă de racordare la trendul pieţei educaţionale în domeniul economic, care, de regulă, se adaptează la evoluţiile identificate la nivelul economiei globale. "Design-ul" programului de studii organizat de FSEAP îl face compatibil cu programele de studii similare în domeniul International business din România, dar şi din Europa sau alte zone ale lumii.

Competenţe asigurate

Curriculum aferent programului de studii de masterat include cursuri obligatorii, cursuri opţionale şi seminarii (discipline studiate); studiile se finalizează cu o teză de disertaţie elaborată sub coordonarea unui membru al staff-ului didactic. Scopul final este asigurarea unor competenţe generale şi de specialitate absolut necesare specialiştilor în domeniul relaţiilor economice internaţionale, dar şi celor care activează în alte domenii.

Competenţe:

- utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea fenomenelor care caracterizează evoluţia economiei mondiale;

- cunoaşterea metodelor de decizie în domeniul economiei şi afacerilor internaţionale;

- evaluarea cauzelor fenomenelor şi a factorilor de influenţă asupra acestora în afacerile internaţionale;

- efectuarea de expertize şi acordarea de consultanţă în domeniul economiei şi afacerilor internaţionale;

- formularea de alternative interpretative şi demonstrarea relevanţei acestora, cu accent pe domeniul economiei şi afacerilor internaţionale;

- dezvoltarea capacităţii de a lucra în echipă şi de a coordona echipe de lucru interdisciplinare;

- formarea aptitudinilor organizatorice, etc. Oportunităţi în carieră Competenţele dobândite oferă absolvenţilor posibilitatea de a accede la posturi/funcţii diverse atât în companii private, cât şi în instituţii publice; COR 2011 menţionează, printre altele, posturi precum: manager relaţii financiare externe, consultant, consultant în management internaţional, consultant în investiţii internaţionale, evaluator, consilier, ataşat diplomatic, consul, asistent de cercetare, şef de vamă şi asimilaţi, şef reprezentanţă comercială, expert relaţii externe, expert vamal, funcţionar european, şef birou/serviciu relaţii internaţionale ş.a.(www.mmssf.ro). Absolvenţii acestui program de studii de masterat îşi pot materializa preocupările în domeniul cercetării urmând ulterior şi cursurile şcolii doctorale la Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava sau la diferite universităţi din ţară sau din străinătate. Studenţii înmatriculaţi la programele de studii de masterat pot opta şi pentru module de pregătire psihopedagogică, în vederea certificării pentru profesii didactice.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Economie

Specializare: Economie şi comunicare economică în afaceri

Locuri disponibile (total): 29

Locuri disponibile (buget): 14

Locuri disponibile (taxă): 15

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 125 lei

Descriere

Media de admitere se calculează astfel:
Proba 1: media examenului de licenţă/diplomă (100%);
Proba 2: proba orală de testare a cunoştinţelor specifice domeniului, probă finalizată cu Admis / Respins

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă probe: de la 24/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019 până la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 16/09/2019

Perioadă probe: de la 16/09/2019

Perioadă rezultate: de la 17/09/2019 până la 20/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
diploma de absolvire a studiilor universitare de licenţă doar pentru master
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
cartea de identitate/pașaport – copie;
cerere de înscriere tip;
chitanţa de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universităţii)
copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, dacă este cazul
copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de naştere
copie certificată pentru conformitate cu originalul a foii matricole/suplimentului la diplomă pentru studiile universitare de licenţă doar pentru master
diploma de bacalaureat în original;
Anul 1
Economie internațională aplicată
Management comparat
Contabilitate și control managerial
Comunicare și negociere organizațională
Dezvoltare sustenabilă și responsabilitate socială
Baze de date și sisteme informaționale pentru afacerile internaționale
Strategii și politici de investiții internaționale
Metode și tehnici statistice de studiu al pieței în afacerile internaționale
Politici comunitare în afacerile internaționale
Etică și integritate academică
Anul 2
Comerț internațional și dezvoltare economică
Globalizare, instituții și centre de putere economică
Integrarea piețelor financiare.Modelarea deciziilor pe piețele financiare
Metodologia cercetării în științele economice
Practică de specialitate
Elaborarea lucrării de disertație

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava

Descriere

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică răspunde nevoilor de formare pe plan regional, fiind o modalitate de satisfacere a necesităţilor existente pe piaţa locală a muncii dar şi a intereselor tinerilor din această zonă (judeţele Suceava, Neamţ, Botoşani, Bistriţa ş.a.) de a continua pregătirea profesională prin studii superioare. De asemenea, considerăm că Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică duce la consolidarea perspectivelor învăţământului superior economic şi de administraţie publică la nivel regional şi contribuie la diversificarea învăţământului superior de specialitate pe plan naţional.
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică îşi propune să continue tradiţiile învăţământului superior bucovinean, demarate în 1875 de Universitatea din Cernăuţi, instituţie de înaltă prestanţă academică, care acoperea zona de nord a României, continuate şi completate de Institutul de Învăţământ Superior Suceava (1963). Cerinţele extinderii şi dezvoltării învăţământului economic şi de administraţie publică, impuse de implementarea economiei de piaţă, sunt puse în practică şi în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, prin introducerea de noi specializări, care se adaugă celor existente.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava, Suceava

Introducere

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), ce a luat în titulatura sa oficială numele domnitorului Ştefan cel Mare, a fost înființată în 1990 ca urmare a Hotărârii Guvernului României de a tranforma Institutul Pedagogic de la Suceava, ce funcționa încă din 1963 pe meleagurile bucovinene, într-o universitate cu drepturi depline.

Din punct de vedere al facilităților USV oferă studenţilor săi o bază materială cu spaţii de învăţământ moderne, laboratoare pentru studiu şi aplicaţii, o bibliotecă proprie reorganizată cu un fond de carte de peste 275.000 de exemplare, un auditorium cu 240 locuri, o nouă aulă universitară, un teren de sport de 2400 mp şi pistă de alergare acoperite, o sală de sport complet renovată, un Complex de Nataţie şi Kinetoterapie la standarde europene, cămine studenţeşti și multe altele.

Universitatea „Ştefan cel Mare”din Suceava este nu numai o oglindă a societăţii româneşti care doreşte să progreseze, dar şi blazonul de nobleţe al Bucovinei, înglobând valorile perene ale culturii şi civilizaţiei acestui colţ de ţară.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.075

Programe similare

Lista de comparație