Produse de sinteză organică fină, semisinteză și naturale
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Anul 1920 a însemnat începutul învăţământului universitar în Banat prin înfiinţarea Şcolii Politehnice din Timişoara cu prima ei facultate cea de Electromecanică. Anii au trecut şi rând pe rând alte facultăţi vin să complec­teze salba de facultăţi tehnice a Politehnicii timişorene. Mai întâi se înfiinţează Facultatea de Construcţii în anul 1945 şi la scurt timp va apărea în 1948 Facultatea de Chimie Industrială.

Profesor dr. Coriolan Drăgulescu, fost cadru didactic al Facultăţii de Chimie din Cluj, aflată în refugiu la Timişoara în perioada 1940-1944 părăseşte această facultate atunci când ea s-a reîntors în oraşul de origine. El devine cadru didactic al Facultăţii de Agronomie, nou înfiinţată în cadrul Politehnicii din Timişoara, unde este numit profesor titular la catedra de Chimie Agricolă şi Alimentaţie începând din noiembrie 1945.

În calitate de membru al corpului didactic al Politehnicii timişorene are un gând pe care îl urmăreşte neabătut mai bine de trei ani şi anume acela de a înfiinţa în cadrul şcolii superioare de învăţământ din Timişoara o şcoală de inginerie chimică, imperios necesară pentru nevoile unităţilor industriale din partea de vest a ţării noastre. Avându-l alături pe distinsul om de ştiinţă prof.dr. Ilie Murgulescu, rector al Politehnicii din Timişoara din acea vreme, chimist remarcabil al ştiinţei româneşti, începe demersurile pentru traducerea în viaţă a acestei idei.

Aşa cum prezenţa Operei din Cluj, în timpul refugiului vremelnic la Timişoara, a dezvoltat gustul timişorenilor pentru muzica de operă şi s-a materializat prin înfiinţarea Operei de Stat din Timişoara, tot astfel prezenţa facultăţii cu profil chimic a Universităţii din Cluj a fost un imbold pentru neobositul dascăl bănăţean Coriolan Drăgulescu pentru a pune piatra de temelie a învăţământului chimic în Politehnica din Timişoara.

Consiliul Profesoral Unit şi Senatul Politehnicii din Timişoara, în şedinţa din 18 februarie 1948, au hotărât printr-un amplu Memoriu, să solicite înfiinţarea în oraşul Timişoara a Facultăţii de Chimie Industrială. Memoriul prezintă situaţia reală a cadrelor didactice prezente în Institut şi care puteau asigura de la început pregătirea generală, comună formaţiei de ingineri prin patru catedre şi şase conferinţe, care urmau a preda cursuri comune la toate facultăţile Politehnicii. Se cerea totodată înfiinţarea a patru catedre noi, de Chimie anorganică şi analitică, de Chimie organică, de Chimie tehnologică anorganică şi de Chimie tehnologică organică, precum şi a trei conferinţe. Noua facultate urma să utilizeze la început laboratoarele de chimie generală şi de fizică existente.

După foarte multe greutăţii, inerente acelor ani, odată cu reforma învăţământului din 1948, apare Decretul de înfiinţare a noii Facultăţi de Chimie Industrială în partea de vest a ţării.

 Prin Decretul Prezidenţial nr. 161 din 22 iulie 1948 al Prezidiului Marii Adunări Naţionale, pe baza deciziei nr. 1 111 din 1948 a Consiliului de Miniştri, se înfiinţează Facultatea de Chimie Industrială la Politehnica din Timişoara.

 Decretul semnat de C.I. Parhon şi Gh. Vasilichi, din partea Ministerului Învăţământului Public, a apărut în Monitorul Oficial nr. 168 din 23 iulie 1948, fixând astfel data la care Facultatea a luat legal fiinţă.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie chimică

Specializare: Inginerie chimică

Locuri disponibile (total): 30

Locuri disponibile (buget): 30

Ultima medie (buget): 7.38

Taxă anuală de studii: 3.900 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Admiterea constă într-un interviu pe baza unui referat prezentat de fiecare candidat.

Media se calculează astfel:

Ma = (2,5 x Mm + 2 x Ni + k)/5

unde :

Ma -  media finală de admitere 

Mm - media examenului de diplomă/licenţă

Ni – notă de aprecierea sintetică; poate fi dată de: verificarea cunoştinţelor, prestaţia la interviu, fişă de apreciere etc.

k – coeficient cu valoarea  între 0 şi 5,  funcţie de domeniul de licenţă absolvit de către candidat; valorile pentru k se găsesc în ANEXA 1.

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/07/2019 până la 18/07/2019

Perioadă probe: de la 19/07/2019

Perioadă rezultate: de la 22/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 13/09/2019 până la 18/09/2019

Perioadă probe: de la 19/09/2019

Perioadă rezultate: de la 20/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu N/A Da Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Cromatografie și analiză termică
Oligomeri și polimeri biodegradabili
Arome și odoranți
Opțional 1: Prelucrarea maselor plastice / Produși bioactivi
Practică profesională 1
Etică și integritate academică
Tehnici avansate de analiză fizico-chimică
Sinteza organică fină
Biotehnologie aplicată
Opțional 2: Elastomeri / Procese fermentative avansate
Practică profesională 2
Anul 2
Biotransformări enzimatice
Toxicologie și legislație
Biotehnologie aplicată
Opțional 3: Enzime în chimia alimentară / Reactivitatea chimică și activitatea biologică
Practică cercetare / profesională
Elaborare lucrare disertație

Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului

Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)

Timisoara

Descriere

Obiectivul principal al actului educaţional, desfăşurat în Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului de la debut şi până în prezent, îl constituie pregătirea unor buni specialişti în domeniul ingineriei chimice, în toate ramurile acesteia, precum şi pentru alte ramuri ale economiei. Pe parcursul anilor, numărul studenţilor care au frecventat cursurile de ingineri zi, ingineri seral, subingineri zi, seral şi uzinal a depins de cerinţele economiei.

Suntem:

 • O şcoală cu tradiţie, înfiinţată în anul 1948;  
 • O echipă de cadre didactice cu o vastă experienţă didactică şi de cercetare;
 • O facultate dinamică, cu o infrastructură adecvată şi o bază materială modernă;
 • O instituţie cu vizibilitate naţională şi internaţională, care a dezvoltat parteneriate cu agenţi economici, agenţii guvernamentale şialte universităţi de profil din ţară şi străinătate.

Ce vă oferim?

 • Studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în limbile română şi engleză;
 • Pregătire bazată pe utilizarea computerelor, pe studiul managementului şi marketingului în domeniul chimiei şi ingineriei mediului;
 • Un sistem modern şi eficient de studiu care asigură cunoştinţele necesare specialistului din industrie, cercetătorului şi omului de afaceri, absolvenţii fiind foarte bine apreciaţi atât în ţară cât şi în străinătate. Burse (de performanţă, merit, studiu, sociale) pentru aproximativ 35 % din studenţii facultăţii, precum şi burse oferite de societăţi comerciale;
 • Burse pentru stagii în străinătate prin Erasmus şi prin acorduri bilaterale (Germania, Franţa, Spania, Anglia, Olanda, etc);
 • Cazare pentru toţi studenţii în căminele din Complexul Studenţesc;
 • Masa subvenţionată de UPT în spaţiile universităţii, contribuţia studentului fiind de numai 8 lei;
 • Acces la bibliotecile şi bazele de date ale întregului centru universitar;
 • Acces gratuit la cea mai modernă bază sportivă studenţească din ţară;
 • Transport RATT gratuit si 50% reducere la transportul CFR;
 • Participare, alături de Liga Studenţilor Chimişti, la activităţi de voluntariat recunoscute prin credite.

Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)

Timisoara, Timis

Introducere

Înfiinţată în anul 1920, la scurt timp după unirea teritoriilor româneşti, într-un context european marcat de redefinirea statală şi tarele primului război mondial, Şcoala Politehnică din Timişoara – cum s-a numit la început – a constituit răspunsul pentru una din cerinţele formulate de societatea românească a vremii, şi anume formarea de ingineri.

Universitatea Politehnica Timişoara, universitate de cercetare avansată şi educaţie, este astăzi una dintre şcolile româneşti cu tradiţie, recunoscută în plan naţional şi internaţional, atât prin activitatea generaţiilor de cadre didactice, cât şi prin activitatea de excepţie a unor academicieni prestigioşi. 

În structura Universităţii Politehnica Timişoara sunt incluse facultăţi, departamente, catedre, institute şi centre de cercetare, laboratoare, biblioteci, cămine, cantine, baze sportive, precum şi serviciile tehnice şi administrative, editura şi tipografia, policlinica studenţească. Cele 10 facultăţi ale universităţii asigură programe de studii pentru aproximativ 13500 studenţi. În cadrul celor 25 departamente îşi desfăşoară activitatea aproape 700 cadre didactice, iar personalul administrativ şi auxiliar numără în jur de 500 cadre. Universitatea Politehnica Timişoara este recunoscută ca protagonist remarcabil pe scena cercetării ştiinţifice atât în plan naţional, cât şi internaţional. Existenţa si funcţionarea unui număr considerabil de centre de cercetare (25), în care activează echipe de cercetători ce pun cu succes în practică strategia de cercetare a instituţiei, conferă universităţii prestigiu profesional şi, în acelaşi timp, furnizează sursa fondurilor destinate dezvoltării. Actualizarea rezultatelor cercetării în lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie ori produse realizate constituie o garanţie a competenţei, seriozităţii şi profesionalismului instituţional.

Activitatea didactică din Universitatea Politehnica Timişoara este organizată în paradigma Bologna, programele de studii corespunzând celor trei cicluri, LICENŢĂ, MASTERAT şi DOCTORAT. Interesată să răspundă cerinţelor de pe piaţa muncii precum şi necesităţii de formare şi dezvoltare pe tot parcursul vieţii, determinată de provocările complexe ale societăţii moderne, Universitatea Politehnica Timişoara organizează programe de STUDII POSTUNIVERSITARE, al căror obiectiv principal este actualizarea / dezvoltarea / perfecţionarea de numeroase calificări universitare. Portofoliul de specializări oferite de Universitatea Politehnica Timişoara răspunde nevoilor societăţii actuale, reflectând raporturile strânse pe care universitatea le întreţine cu mediul socio-economic. Specializările sunt adaptate în permanenţă celor mai noi tendinţe în domeniu, răspunzând cerinţelor de pregătire teoretică şi practică necesară inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii.

Universitatea Politehnica Timişoara dispune de o infrastructură care garantează desfăşurarea în foarte bune condiţii a activităţilor didactice şi de cercetare. Deopotrivă sub aspect imobiliar şi al echipamentelor, baza materială de excelenţă a universităţii reprezintă consecinţa preocupării de modernizare şi realizare de investiţii din ultimul deceniu. Campus-ul universitar cuprinde 16 cămine studenţeşti care oferă 6500 locuri de cazare, cu aproximatie, o cantină studenţească, o policlinică studenţească şi două baze sportive performante.

În deplină concordanţă cu misiunea asumată şi cu dorinţa de a se afirma la nivel internaţional, Universitatea Politehnica Timişoara dezvoltă în prezent relaţii de colaborare fructuoase cu numeroase universităţi din Europa, SUA, Asia, America de Sus şi Canada, concretizate în peste 190 acorduri de colaborare încheiate în cadrul unor programe din Uniunea Europeană sau în mod direct. 

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.500

Programe similare

Lista de comparație