Agricultura ecologica
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

1. MISIUNEA

Programul de Master cu specializarea Agricultura ecologica are misiunea de a forma profesionisti cu o pregatire superioara, capabili sa realizeze o armonizare a sistemului de agricultura conventionala cu obiectivele agriculturii ecologice si, totodata, economice si sociale. De asemenea, menirea acestui program rezida in formarea de specialisti in agricultura ecologica avand capacitatea de a elabora si implementa tehnologii ecologice specifice unei microzone, de a organiza si conduce o ferma ecologica asigurand conversia de la agricultura intensiva la cea nepoluanta.

2. OBIECTIVELE

In cadrul acestui program, se asigura pregatirea postuniversitara pe diferite paliere cum sunt: tehnologiile agricole cu impact poluant redus si principiile de agricultura ecologica. Tot in cadrul acestui program de masterat se vor pregatii tineri absolventi pentru a se instrui in viitor prin doctorat, care sa isi aduca apoi aportul la progresul stiintific si tehnologic din domeniu.

Obiectivele de formare ale specializarii vizeaza:

 1. Asimilarea, aprofundarea si integrarea conceptelor metodologice teoretice si tehnologice din domeniul agriculturii ecologice.
 2. Dezvoltarea capacitatii de analiza si interpretare a factorilor implicati in productia ecoagricola.
 3. Elaborarea si adaptarea tehnologiilor de agricultura ecologica, cu respectarea reglementarilor in vigoare, prevenirea poluarii recoltei si a mediului.
 4. Evaluarea impactului tehnologiilor ecoagricole, prin prisma calitatii si a valorificarii productiei agricole.
 5. Perfectionarea abilitatilor de comunicare profesionala in diferite medii profesionale si oferirea consultantei de specialitate.

Obiectivele mentionate sunt rezultate prin operationalizarea competentelor de formare si sunt structurate astfel a) competente profesionale si b) competente transversale, dupa cum urmeaza:

a. Competente profesionale:

C1.Elaboraea unor tehnologii de agricultura ecologica fundamentate stiintific, cu respectarea principiilor agriculturii ecologice.

C2.Adaptarea si dezvoltarea tehnologiilor ecoagriole in corelatie cu caracteristicile microzonelor de cultura.

C3.Evaluarea eficientei economice a diferitelor tehnologii agricole ecologice aplicate.

C4.Aplicarea masurilor Politicilor Agricole Comunitare in agricultura ecologica

C5.Proiectarea si organizarea unei ferme agricole ecologice in conformitate cu legislatia in vigoare

b. Competente transversale

CT1. Identificarea directiilor si a posibilitatilor de perfectionare profesionala continua, in concordanta cu tendintele de evolutie a agriculturii ecologice.

CT2.Asumarea responsabilitatilor in activitatile desfasurate in echipe de lucru multidisciplinare, cu respectarea deontologiei profesionale.

CT3. Comunicarea eficienta in diferite medii profesionale, utilizand metodele si tehnicile specifice.

Competentele dobandite in conformitate cu obiectivele de formare ale specializarii (in stransa concordanta cu structura pe discipline a planului de invatamant) permit absolventului sa satisfaca pe deplin cerintele calificarii de inginer agronom. Aceste competente sunt, in acelasi timp, in concordanta cu cele pe care le dobandesc absolventii unor programe de studiu similare din tarile Uniunii Europene.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Agronomie

Specializare: Protecţia plantelor

Taxă anuală de studii: 2.100 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Media generala de admitere se calculeaza cu doua zecimale fara rotunjire astfel:
• 40% media aritmetica a anilor de studii;
• 30% media examenului de diploma/licenta;
• 30% nota obtinuta la proba orala (interviu pe baza unei tematici aprobata de Consiliul facultatii care organizeaza studiile universitare de masterat).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 26/07/2019

Perioadă probe: de la 29/07/2019

Perioadă rezultate: de la 29/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2019 până la 18/09/2019

Perioadă probe: de la 19/09/2019

Perioadă rezultate: de la 19/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de competență lingvistică
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
acte de schimbare a numelului, dacă este cazul(certificat de căsătorie, sentinţe judecătoreşti,etc)
foaia matricola/suplimentul la diploma de la liceul/facultatea absolvita
Anul 1
Cultura plantelor de câmp în sistem ecologic
Zonarea culturilor ecologice
Sisteme alternative de agricultura
Concepte si principii in agricultura ecologica
Resurse fertilizante nepoluante
Cooperare si inovare in agricultura ecologica
Tehnologii ecologice pentru plantele medicinale
Protecția biologică a culturilor
Analiza şi interpretarea factorilor climatici
Legislaţie privind omologarea fermelor pentru producţia eco
Anul 2
Proiectarea unei bioferme rurale
Cultura pajiştilorşi producerea biologică a furajelor
Elaborarea și managementul proiectelor de finantare
Resurse vegetale din flora spontană
Etică și integritate academică
Practică de specialitate
Cercetare ştiinţifică şi documentare pentru disertaţie
Elaborare disertaţie
Susţinerea lucrării de disertaţie

Descriere

Facultatea de Agricultură înfiinţată în 1945, este cea mai veche facultate a universităţii noastre. Până în 1989 ea a funcţionat doar cu specializarea Agricultură, celelalte fiind înfiinţate, pe rând, după această perioadă, ca răspuns la solicitările realităţii agriculturii româneşti. În prezent, facultatea funcţionează cu următoarele specializări : -Agricultura -Biologie -Ingineria si protectia mediului in Agricultura -Protecţia plantelor -Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară -Masuratori terestre si cadastru

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I Al României” din Timişoara

Timisoara, Timis

Introducere

Universitate de referință în partea de vest a României, USAMVBT oferă o varietate de specializări academice agronomice în cadrul a 6 facultăți: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură și Silvicultură, Facultatea de Management Agricol, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii. 

Universitatea se mândrește cu un modern campus universitar, care a fost conceput ca un complex de clădiri – spații de învățământ, laboratoare pentru cercetare ştiinţifică, spaţii şi terenuri pentru activitatea de microproducţie şi producţie agroalimentară, localuri sociale: cămine, cantină, suprafeţe pentru activităţi sportive şi recreative. Studenții au la dispoziție spații modernizate recent, amfiteatre, laboratoare, săli de curs și seminar. Practica studenților din universitate se desfășoară la Stațiunea didactică, în Clinicile veterinare, la Stațiunea tinerilor naturaliști, precum și la firme de profil. Structura spațiilor de învățământ însumează 15.630 m² suprafață utilă și 25.370 m² suprafață desfășurată. USAMVBT oferă studenților un număr de 1.630 locuri în 5 cămine studențești. Camerele, amenajate cu mobilier modern, oferă conectare gratuită la Internet. Cantina studențească, cu un număr de 450 locuri si o suprafață de 1.589 m², este considerată una dintre cele mai moderne si frumoase din țară.

Universitatea şi-a lărgit continuu aria de colaborare cu unităţi de cercetare şi învăţământ din ţară şi mai ales din străinătate, având la această dată relaţii cu universităţi din peste 15 ţări.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.516

Programe similare

 • Protecţia plantelor

  Facultatea de Agricultură/Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

 • Protecţia plantelor

  Facultatea de Agricultură/Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I Al României” din Timişoara

 • Protecția plantelor

  Facultatea de Agricultură/Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

 • Gestiunea mediului si resurselor naturale

  Facultatea de Agricultură/Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I Al României” din Timişoara

Lista de comparație