Echipamente pentru procese industriale
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Absolvenţii specializării ECHIPAMENTE PENTRU PROCESE INDUSTRIALE dobândesc, prin absolvirea specializării, următoarele competenţe generale şi profesionale: - Capacitatea de a culege, analiza şi interpreta date şi informaţii specifice echipamentelor pentru procese industriale în scopul formulării de argumente, decizii şi demersuri concrete în domeniul ingineriei mecanice - Abilităţi de utilizare a tehnologiilor informatice - Abilităţi de comunicare scrisă şi orală, inclusiv într-o limbă străină - Abilităţi de coordonare a echipelor de lucru şi a lucra în echipă - Capacitatea de a sintetiza şi evalua problemele complexe din domeniul echipamentelor pentru procese industriale şi de a comunica în mod demonstrativ rezultatele evaluării proprii

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Ingineria sistemelor și inginerie mecanică

Specializare: Echipamente pentru procese industriale

Locuri disponibile (total): 245

Locuri disponibile (buget): 145

Locuri disponibile (taxă): 100

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 125 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 25/07/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiza matematica I
Algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala
Chimie
Stiinta si ingineria materialelor I
Fizica I
Geometrie descriptive
Desen tehnic si infografica I
Informatica aplicata I
Limba moderna I
Educatie fizica si sport I
Comunicare (opțional)
Protectia mediului (opțional)
Educatie fizica si sport L1 (facultativ)
Limba moderna L1 (spaniola) (facultativ)
Istoria culturii si civilizatiei (facultativ)
Filozofia stiintei si tehnicii (facultativ)
Psihologia educatiei (facultativ)
Analiza matematica II
Mecanica I
Tehnologii de fabricatie I
Informatica aplicata II
Fizica II
Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I
Desen tehnic si infografica II
Economie generala
Limba moderna II
Educatie fizica si sport II
Stiinta si ingineria materialelor II
Educatie fizica si sport L2 (facultativ)
Limba moderna L2 (spaniola) (facultativ)
Pedagogie I (facultativ)
Practica 1 (facultativ)
Anul 2
Matematici speciale
Mecanica II
Rezistenta materialelor I
Tehnologii de fabricatie II
Electrotehnica industrială
Programarea calculatoarelor
Limba straina III
Educatie fizica III
Mecanisme si roboti (opțional)
Mecanisme de mecanică fină (opțional)
Limba straina L3 (facultativ)
Educatie fizica si sport III (facultativ)
Complemente de fizica (facultativ)
Complemente de mecanica (facultativ)
Pedagogie II (facultativ)
Probabilitati si statistica aplicata
Rezistenta materialelor II
Organe de masini I
Mecanica Fluidelor
Managementul proiectelor de dezvoltare a produselor
Metode numerice
Legislatie tehnica
Limba straina IV
Educatie fizica si sport IV
Limba straina L4 (facultativ)
Ed. Fizica IV (facultativ)
Dinamica sistemelor mecanice (facultativ)
Estetica si design industrial (facultativ)
Complemente de dinamică (facultativ)
Practica 2 ( 1 PC / 60 ore ) (facultativ)
Didactica specialității (facultativ)
Anul 3
Organe de masini II
Termodinamica tehnica
Mecanica fluidelor şi masini hidraulice
Bazele sistemelor automate
Control dimensional si metrologie
Senzori si traductoare
Metode cu elemente finite
Mecanica materialelor polimerice
Practica pedagogica I (facultativ)
Instruire asistata de calculator (facultativ)
Complemente de mecanica fluidelor (facultativ)
Limba moderna V (facultativ)
Echipamente pentru procese industriale, I
Ingineria proceselor fizico-chimice, I
Reologie general
Ingineria mecanicii ruperii
Proiectarea asistata de calculator a echipamentelor pentru procese industriale, I
Acţionări hidraulice şi pneumatice
Tehnologii din industria chimică, petrochimică şi de rafinării
Materii prime în industria alimentară
Practica 360 ore
Management industrial (opțional)
Sisteme de gestiune economica (opțional)
Practica pedagogica II (facultativ)
Managementul clasei de elevi (facultativ)
Examen de absolvire Nivel 1 (facultativ)
Proiectarea asiastată de calculator prin Autodesck Inventor a echipamentelor pentru procese industriale (facultativ)
Limba moderna VI (facultativ)
Anul 4
Echipamente pentru procese industriale, II
Ingineria proceselor fizico-chimice, II
Ingineria fabricării echipamentelor de proces,I
Proiectarea asistată de calculator a echipamentelor pentru procese industriale, II
Mentenanţă general
Echipamente şi instalaţii pentru produsele de sinteză chimică, petrochimie şi rafinării
Echipamente şi instalaţii din industria alimentară
Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea materialelor plastice
Ingineria proceselor pentru fabricarea produselor din materiale polimerice
Automatizarea echipamentelor şi instalaţiilor de proces
Tehnici multimedia (facultativ)
Marketing în industriile de proces (facultativ)
Surse neconvenţionale de energie (facultativ)
Reactoare de process (facultativ)
Limba moderna VII (facultativ)
Ingineria fabricării echipamentelor de proces, II
Transport hidraulic şi pneumatic
Ingineria mărunţirii materialelor
Tehnologii din industria produselor alimentare si pentru biofabricatii
Fabricarea structurilor din materiale composite
Forme pentru injectarea materialelor polimerice
Vibraţiile sistemelor mecanice
Protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor
Laborator pentru realizarea lucrarii de licenta
Practica ( 60 ore)
Proiectare mecanică cu soft specializat (facultativ)
Sociologia educatiei (facultativ)
Eficienţa energetică a instalaţiilor industrial (facultativ)
Simularea proceselor industrial (facultativ)
Limba moderna VIII (facultativ)

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti

Descriere

Facultatea de Inginerie Mecanica a luat fiinta in anul 1921 ca parte a facultatii de Electromecanica, de unde s-a desprins in anii '50. De-a lungul anilor, profesori de mare renume au contribuit la procesul de formare a studentilor facultatii noastre, printre acestia numarându-se presedinti si membri ai Academiei Române, personalitati stiintifice de prestigiu atât pe plan national, cât si international.

În prezent Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică şcolarizează studenţi în patru domenii, şi anume: Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Robotică, Inginerie şi Management Industrial şi ştiinţe Ingenereşti Aplicate. La rândul său, domeniul Inginerie Mecanică se subdivide începând din anul al treilea de studii în următoarele specializări: Sisteme şi Echipamente Termice, Maşini şi Sisteme Hidraulice şi Pneumatice, Echipamente pentru Procese Industriale şi Mecanică Fină şi Nanotehnologii.

Studenți înmatriculați licență: 995

Studenți înmatriculați master: 451

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 13.000

Programe similare

Lista de comparație