Inginerie chimică asistată de calculator pentru rafinării și petrochimie
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de Masterat “Tehnologii Avansate în Prelucrare Petrolului are ca scop formarea de specialişti de înaltă calificare pentru domeniile industriei prelucrării hidrocarburilor şi petrochimice, transportului, tratării, condiţionării, distribuţiei şi depozitării produselor petroliere şi gazelor, ale cercetării - dezvoltării din domeniul tehnologiei petrolului, modelării proceselor şi simulării proceselor şi instalaţiilor tehnologice de prelucrare a petrolului, fabricării şi controlului calităţii produselor petroliere comerciale finite.

Astfel, absolvenţii acestei specializări au pentru viitor misiuni deosebit de importante în domeniul prelucrării petrolului, ţinând seama că România deţine încă o capacitate anuală disponibilă de prelucrare care depăşeşte 25 milioane tone ţiţei şi cu o industrie petrochimică în redresare.

Pentru exploatarea acestor unităţi de producţie indigene va fi nevoie de personal bine pregătit, cu studii superioare, mai ales că majoritatea inginerilor care lucrează în prezent în rafinării şi combinate petrochimice depăşeşte vârsta de 45 ani.

De asemenea, absolvenţii programului de masterat vor fi chemaţi să participe nemijlocit la modernizarea şi automatizarea avansată a instalaţiilor din prelucrarea petrolului şi produselor sale, dar şi în construirea unor noi instalaţii, ecologice şi mai performante. Pentru toate aceste activităţi va fi nevoie şi de specialişti în institutele de cercetare şi proiectare de profil din ţară.

Trebuie remarcată prezenţa a unui număr însemnat de absolvenţi ai specializării Prelucrarea petrolului, petrochimie în rafinării şi combinate petrochimice, institute şi laboratoare de cercetare şi firme de proiectare din ţară fapt ce ilustrează buna pregătire şi apreciere a absolvenţilor acestei specializări. Analizând perspectivele specializării şi încercând să definească strategiile de realizare a obiectivelor şi misiunilor acesteia, conducerea Facultăţii de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie a ajuns la următoarele concluzii: - pregătirea specialiştilor cu studii superioare în domeniul prelucrării petrolului are un număr însemnat de direcţii specifice (precizate prin definirea domeniilor de competenţă şi capabilitate ale absolvenţilor), care asigură existenţei specializării necesitate şi oportunitate pe termen îndelungat; - dinamica cerinţelor în domeniul ingineriei mediului impune ca planurile de învăţământ şi programele analitice ale disciplinelor specializării să

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Mine, petrol şi gaze

Specializare: Inginerie de petrol şi gaze

Taxă anuală de studii: 3.200 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media de admitere se compune din următoarele: proba concursului de admitere (NPE), proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate a examenului de licenţă, media aritmetică a mediilor anilor de studii universitare de licenţă/superioare de lungă durată.

Candidatul admis pe loc finanţat de la buget la mai multe programe de studii, care a depus la înscriere diploma de licenţă/ echivalentă în original, dar nu a optat în termenul stabilit numai pentru unul dintre programele de studii la care a fost admis, este repartizat de Comisia de admitere. În alegerea programului de studii Comisia de admitere ţine cont de ordinea preferinţelor candidatului exprimată în fişa de înscriere. În acest caz, reclamaţiile ulterioare nu se admit.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 20/07/2019 până la 24/07/2019

Perioadă probe: de la 26/07/2019

Perioadă rezultate: de la 26/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2019 până la 11/09/2019

Perioadă probe: de la 13/09/2019

Perioadă rezultate: de la 15/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Modelarea și simularea proceselor de transfer
Automatizarea evoluată a proceselor chimice
Modelarea și simularea reacțiilor și reactoarelor chimice
Automatizarea evoluată a proceselor chimice -proiect
Managementul proiectelor în industria chimică
Materii prime, procese și produse în industria de rafinare a petrolului
Practică profesională 1
Simularea în regim dinamic a proceselor chimice
Optimizarea proceselor chimice
Proiectarea conceptuală a proceselor chimice
Proiectarea conceptuală a proceselor chimice-proiect
Proiectarea 3D a instalațiilor din industria chimică
Tehnologii de fabricare a combustibililor alternativi
Practică profesională 2
Anul 2
Metoda „Pinch” aplică în ingineria chimică
Grafica pe calculator în ingineria chimică
Utilizarea calculatoarelor în conducerea proceselor chimice
Optimizarea proceselor chimice-proiect
Etică și integritate academică
Practică de elaborare a lucrării de disertație

Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (UPG)

Ploiesti

Descriere

Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie reprezintă una dintre şcolile de elită ale învăţământului superior românesc având menirea să pregătească specialişti chemaţi să rezolve o problemă stringentă pentru economia naţională - securitatea energetică - dar şi o problemă socială - protecţia mediului - în vederea creşterii calităţii vieţii şi dezvoltării durabile. Facultatea dispune de un corp didactic de elită care îmbină experienţa profesorilor de renume cu mulţi ani de activitate didactică şi de cercetare cu ambiţia şi dăruirea tinerilor, dintre care mulţi sunt formaţi prin studii doctorale, postdoctorale sau de specializare la universităţi de prestigiu din străinătate.

Cadre didactice: 21

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (UPG)

Ploiesti, Prahova

Introducere

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti oferă o paletă largă de programe pentru studii universitare de licenţă, studii universitare de masterat, studii universitare de doctorat, studii postuniversitare, la forma de învăţământ la zi, iar pentru unele specializări şi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti este o instituţie renumită atât în ţară, cât şi peste hotare, iar diplomele eliberate de facultăţile tehnice din cadrul universităţii noastre sunt recunoscute în lumea întreagă.

În anul universitar 2005-2006, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a restructurat curricula de la toate specializările sale, în acord cu cerinţele europene, stipulate în documentele aşa numitului proces de la Bolonia.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a obţinut în anul 2008 calificativul maxim „instituţie cu grad de încredere ridicat” în urma procesului de evaluare instituţională externă, realizat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul superior.

Cercetarea şi dezvoltarea reprezintă paşii hotărâtori pentru recunoaşterea internaţională a Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. Cadrele didactice din universitatea noastră depun eforturi semnificative pentru a desfăşura o activitate de cercetare de calitate. Aceasta se desfăşoară pe două direcţii principale: dezvoltarea domeniilor tradiţionale de cercetare, pentru specializările tehnice, pe de-o parte, şi fundamentarea unor noi domenii de cercetare pentru specializările nou apărute în domeniile economic şi umanist, pe de altă parte. Nivelul înalt al activităţii noastre de cercetare este dovedit prin numărul mare de specialişti pregătiţi în universitatea noastră, care ocupă astăzi posturi importante de conducere atât în ţară, cât şi în afara ei.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti este permanent interesată de creşterea prestigiului său internaţional prin creşterea numărului de mobilităţi ale studenţilor şi cadrelor didactice şi prin susţinerea recunoaşterii programelor educaţionale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație