Controlul calității produselor și a factorilor de mediu
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de masterat Controlul Calităţii Produselor şi a Factorilor de Mediu este conceput astfel încât să pregătească specialiști cu următoarele competențe:

- Cunoaşterea, ȋnţelegerea, utilizarea conceptelor de bază din chimie ş protecţia mediului - Cunoaşterea, ȋnţelegerea, utilizarea principiilor şi a metodelor de analiză utilizate pentru caracterizarea sistemelor chimice, calitătii produselor şi analiza poluanţilor;

- Supravegherea, conducerea, analiza şi proiectarea tehnologiilor de la materii prime pana la produs finit - Monitorizarea şi legislaţia substanţelor utilizate ȋn procese industriale;

- Capacitatea de a utiliza aparatură specifică laboratoarelor fizico-chimice şi de a efectua analize chimice;

- Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii noi, ȋn contexte mai largi asociate domeniului de protecţia mediului;

- Capacitatea de a realiza sarcini profesionale ȋn calitate de conducător al unei echipe;

- Capacitatea de informare şi documentare permanentă în domeniul său de activitate, dar şi în domenii conexe, atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională;

- Diagnoza nevoilor de formare şi analiza reflexivă a propriei activități profesionale

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Mine, petrol şi gaze

Specializare: Controlul şi monitorizarea calităţii mediului

Taxă anuală de studii: 3.200 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media de admitere se compune din următoarele: proba concursului de admitere (NPE), proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate a examenului de licenţă, media aritmetică a mediilor anilor de studii universitare de licenţă/superioare de lungă durată.

Candidatul admis pe loc finanţat de la buget la mai multe programe de studii, care a depus la înscriere diploma de licenţă/ echivalentă în original, dar nu a optat în termenul stabilit numai pentru unul dintre programele de studii la care a fost admis, este repartizat de Comisia de admitere. În alegerea programului de studii Comisia de admitere ţine cont de ordinea preferinţelor candidatului exprimată în fişa de înscriere. În acest caz, reclamaţiile ulterioare nu se admit.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 20/07/2019 până la 24/07/2019

Perioadă probe: de la 26/07/2019

Perioadă rezultate: de la 26/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2019 până la 10/09/2019

Perioadă probe: de la 12/09/2019

Perioadă rezultate: de la 15/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Chimia verde
Tehnici avansate de analiză și expertizarea produselor 1
Poluanți în aer, apă și sol
Managementul și legislația substanțelor utilizate în procesele industriale
Tratarea biologică a deșeurilor industriale
Practică de cercetare 1
Utilizarea metodelor spectrometrice pentru studiul structurii și compoziției produselor
Tehnici avansate de analiză și expertizarea produselor 2
Ingradienți, aditivi și adjuvanți organici
Chimia și biochimia produselor
Practică de cercetare 2
Legislația internațională,europeană și națională privind substanțe chimice periculoase
Ingineria coroziunii
Anul 2
Identificarea fraudelor prin tehnici avansate de expertiză
Ecomateriale
Managementul reciclării produselor secundare
Expertizarea produselor alimentare
Ingineria și managementul calității
Procedee de depoluare a mediului
Tehnologii de reciclare a deșerturilor organice
Controlul calității intermediarilor organici, tendiselor materialelor polimerice și bituminoase
Senzori electrochimici ion-selectivi și tehnici electroanalitice moderne
Simularea proceselor și echipamentelor de protecția mediului
Etică și integritate academică
Practică de cercetare 3
Practică de elaborare a lucrării de disertație

Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (UPG)

Ploiesti

Descriere

Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie reprezintă una dintre şcolile de elită ale învăţământului superior românesc având menirea să pregătească specialişti chemaţi să rezolve o problemă stringentă pentru economia naţională - securitatea energetică - dar şi o problemă socială - protecţia mediului - în vederea creşterii calităţii vieţii şi dezvoltării durabile. Facultatea dispune de un corp didactic de elită care îmbină experienţa profesorilor de renume cu mulţi ani de activitate didactică şi de cercetare cu ambiţia şi dăruirea tinerilor, dintre care mulţi sunt formaţi prin studii doctorale, postdoctorale sau de specializare la universităţi de prestigiu din străinătate.

Cadre didactice: 21

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (UPG)

Ploiesti, Prahova

Introducere

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti oferă o paletă largă de programe pentru studii universitare de licenţă, studii universitare de masterat, studii universitare de doctorat, studii postuniversitare, la forma de învăţământ la zi, iar pentru unele specializări şi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti este o instituţie renumită atât în ţară, cât şi peste hotare, iar diplomele eliberate de facultăţile tehnice din cadrul universităţii noastre sunt recunoscute în lumea întreagă.

În anul universitar 2005-2006, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a restructurat curricula de la toate specializările sale, în acord cu cerinţele europene, stipulate în documentele aşa numitului proces de la Bolonia.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a obţinut în anul 2008 calificativul maxim „instituţie cu grad de încredere ridicat” în urma procesului de evaluare instituţională externă, realizat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul superior.

Cercetarea şi dezvoltarea reprezintă paşii hotărâtori pentru recunoaşterea internaţională a Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. Cadrele didactice din universitatea noastră depun eforturi semnificative pentru a desfăşura o activitate de cercetare de calitate. Aceasta se desfăşoară pe două direcţii principale: dezvoltarea domeniilor tradiţionale de cercetare, pentru specializările tehnice, pe de-o parte, şi fundamentarea unor noi domenii de cercetare pentru specializările nou apărute în domeniile economic şi umanist, pe de altă parte. Nivelul înalt al activităţii noastre de cercetare este dovedit prin numărul mare de specialişti pregătiţi în universitatea noastră, care ocupă astăzi posturi importante de conducere atât în ţară, cât şi în afara ei.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti este permanent interesată de creşterea prestigiului său internaţional prin creşterea numărului de mobilităţi ale studenţilor şi cadrelor didactice şi prin susţinerea recunoaşterii programelor educaţionale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație