Tehnologii avansate în ingineria protecției mediului
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de master Tehnologii avansate în prelucrarea petrolului este conceput astfel încât să pregătească specialiști cu următoarele competențe:

- Competențe profesionale:

1.Descrierea, analiza și utilizarea în avans a conceptelor și a teoriilor fundamentale din domeniul prelucrării petrolului.

2. Exploatarea avansată a proceselor și a instalațiilor cu aplicarea cunoștințelor din domeniul ingineriei chimice.

3. Proiectarea echipamentelor, proceselor și instalațiilor cu aplicarea cunoștințelor din domeniul ingineriei chimice.

4. Determinarea caracteristicilor fizico-chimice, a structurii și a proprietăților produselor petroliere și petrochimice prin metode complexe de analiză.

5. Consilierea, formarea și instruirea în domeniul prelucrării petrolului.

6. Planificarea, organizarea și conducerea grupurilor profesionale sau a unor instituții.

- Competențe transversale:

1. Realizarea eficientă și eficace a sarcinilor profesionale individuale, în ceea ce privește autonomia și independența profesională.

2. Îndeplinirea la termen a tuturor sarcinilor profesionale ca lider de echipă.

3. Autoevaluarea nevoii de informare și documentare permanentă în domeniul său de activitate, dar și în domenii conexe, atât în limba română, cât și într-o limbă de circulație internațională.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Mine, petrol şi gaze

Specializare: Controlul şi monitorizarea calităţii mediului

Taxă anuală de studii: 3.200 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media de admitere se compune din următoarele: proba concursului de admitere (NPE), proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate a examenului de licenţă, media aritmetică a mediilor anilor de studii universitare de licenţă/superioare de lungă durată.

Candidatul admis pe loc finanţat de la buget la mai multe programe de studii, care a depus la înscriere diploma de licenţă/ echivalentă în original, dar nu a optat în termenul stabilit numai pentru unul dintre programele de studii la care a fost admis, este repartizat de Comisia de admitere. În alegerea programului de studii Comisia de admitere ţine cont de ordinea preferinţelor candidatului exprimată în fişa de înscriere. În acest caz, reclamaţiile ulterioare nu se admit.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 20/07/2019 până la 24/07/2019

Perioadă probe: de la 26/07/2019

Perioadă rezultate: de la 26/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2019 până la 10/09/2019

Perioadă probe: de la 11/09/2019

Perioadă rezultate: de la 15/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
fisa de inscriere
Anul 1
Tehnologia apei potabile și apei industriale
Managementul deșeurilor
Analiza poluanților
Tehnologii necatalitice și echipamente de protejare și echipamente de protejare și purificare a atmosferei
Studii de bilanț și impact de mediu
Managementul și legislația de mediu/ Prognoza, strategii și analiza economică
Tehnologii catalitice și echipamente de protejare și echipamente de protejare și purificare a atmosferei
Tehnologii și echipamente de tratare și epurare a apei uzate
Tehnologii și utilaje pentru prelucrarea deșeurilor
Tehnologii și echipamente de depoluare a solurilor
Proiectarea asistată de calculator a echipamentelor pentru protecția mediului
Practica profesională
Anul 2
Tehnologii de combatere a zgomotului și radiațiilor nocive
Surse nepoluante de energie
Dezvoltare energetică durabilă
Etică și integritate academică
Practică de elaborare a lucrării de disertație
Fiabilitatea, mentenanța și siguranța în exploatare a echipamentelor pentru protecția mediului/ingineria coroziunii

Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (UPG)

Ploiesti

Descriere

Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie reprezintă una dintre şcolile de elită ale învăţământului superior românesc având menirea să pregătească specialişti chemaţi să rezolve o problemă stringentă pentru economia naţională - securitatea energetică - dar şi o problemă socială - protecţia mediului - în vederea creşterii calităţii vieţii şi dezvoltării durabile. Facultatea dispune de un corp didactic de elită care îmbină experienţa profesorilor de renume cu mulţi ani de activitate didactică şi de cercetare cu ambiţia şi dăruirea tinerilor, dintre care mulţi sunt formaţi prin studii doctorale, postdoctorale sau de specializare la universităţi de prestigiu din străinătate.

Cadre didactice: 21

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (UPG)

Ploiesti, Prahova

Introducere

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti oferă o paletă largă de programe pentru studii universitare de licenţă, studii universitare de masterat, studii universitare de doctorat, studii postuniversitare, la forma de învăţământ la zi, iar pentru unele specializări şi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti este o instituţie renumită atât în ţară, cât şi peste hotare, iar diplomele eliberate de facultăţile tehnice din cadrul universităţii noastre sunt recunoscute în lumea întreagă.

În anul universitar 2005-2006, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a restructurat curricula de la toate specializările sale, în acord cu cerinţele europene, stipulate în documentele aşa numitului proces de la Bolonia.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a obţinut în anul 2008 calificativul maxim „instituţie cu grad de încredere ridicat” în urma procesului de evaluare instituţională externă, realizat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul superior.

Cercetarea şi dezvoltarea reprezintă paşii hotărâtori pentru recunoaşterea internaţională a Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. Cadrele didactice din universitatea noastră depun eforturi semnificative pentru a desfăşura o activitate de cercetare de calitate. Aceasta se desfăşoară pe două direcţii principale: dezvoltarea domeniilor tradiţionale de cercetare, pentru specializările tehnice, pe de-o parte, şi fundamentarea unor noi domenii de cercetare pentru specializările nou apărute în domeniile economic şi umanist, pe de altă parte. Nivelul înalt al activităţii noastre de cercetare este dovedit prin numărul mare de specialişti pregătiţi în universitatea noastră, care ocupă astăzi posturi importante de conducere atât în ţară, cât şi în afara ei.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti este permanent interesată de creşterea prestigiului său internaţional prin creşterea numărului de mobilităţi ale studenţilor şi cadrelor didactice şi prin susţinerea recunoaşterii programelor educaţionale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație