Conducerea avansată a proceselor industriale
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Descriere indisponibilă momentan.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie industrială

Specializare: Ingineria şi managementul calităţii

Locuri disponibile (total): 29

Locuri disponibile (buget): 8

Locuri disponibile (taxă): 21

Ultima medie (buget): 8.26

Taxă anuală de studii: 3.100 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Pentru verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu de masterat,
candidații susțin o Probă Scrisă, pe baza unei tematici/bibliografii stabilită de
Consiliul facultății și anunţată de facultate prin afișare la avizier si pe pagina de
web a universității.
Proba scrisă constă într-un test grilă cu 10 întrebări cu mai multe variante de
răspuns, din care o singură variantă de răspuns este corectă.
Toți candidații vor susține proba scrisă în aceeași zi, stabilită în calendarul
concursului de admitere.
Media generală de admitere este medie ponderată, fiind calculată astfel:
Modul de calcul al mediei generale de admitere
Media la examenul de licenţă 80%
Nota la Proba scrisă 20%
Formula de calcul pentru media de admitere (MA) este:
MA = 0,8x ML + 0,2x MPS
În caz de egalitate de medie de admitere, pentru departajare, criteriul de departajare
este: - media obţinută la examenul de Licență/Diploma, - dacă egalitatea se menține departajarea se va face după nota obținută la Proba
scrisă, - dacă egalitatea se menţine, departajarea se va face după media obținută la
examenul de bacalaureat.
Media generală de admitere se calculează cu două zecimale fără rotunjire.
Ierarhizarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de
admitere obţinute de candidați. Media generală minimă pentru studii universitare de
master nu poate fi mai mică de 6,00 (şase).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 12/07/2019 până la 24/07/2019

Perioadă probe: de la 25/07/2019

Perioadă rezultate: de la 26/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 12/09/2019

Perioadă probe: de la 13/09/2019

Perioadă rezultate: de la 14/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Probă scrisă Nu Nu 20% Nu Test grila N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Declaraţie pe propria răspundere a candidatului privind alte opţiuni de înscriere în situaţia nefuncţionării programului de studiu la care a fost admis, ca urmare a numărului insuficient de candidaţi admişi
Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de şcolarizare subvenţionată de la buget
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Sisteme senzoriale moderne
Sisteme avansate de condiționare a semnalelor
Structuri și legi de reglare
Tehnologii moderne de producere combinată a energiei
Sisteme de conducere a roboților
Etică și integritate academică
Practică profesională
Compatibilitate electromagnetică
Sisteme de conducere în energetică
Acționări moderne cu mașini electrice
Securitatea informației
Anul 2
Sisteme moderne de achiziția și transmisia datelor
Sisteme biometrice
Baze de date distribuite și mobile
Sisteme adaptive și robuste
Elaborarea lucrării de disertație

Facultatea de Inginerie

Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu

Targu Jiu

Descriere

Universitatea "Constantin Brancusi" a fost infiintata in anul 1992, prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 288/15 iunie 1992, avand, la infiintare, in componenta sa doua facultati: Facultatea de Inginerie si Facultatea de Stiinte. Facultatea de Inginerie a avut ca fundament, la infiintare, experienta didactica si stiintifica universitara acumulata pe durata a 20 de ani de functionare la Tg-Jiu, incepand cu anul 1972, a sectiilor de subingineri, Centrale termoelectrice si Utilaje pentru industria materialelor de constructii apartinand, Universitatii din Craiova. Incepand cu anul universitar 1991/1992, la Tg-Jiu au functionat si doua sectii de ingineri, Centrale termoelectrice si Tehnologia constructiilor de masini ale Universitatii din Craiova.

Cadre didactice: 40

Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu

Targu Jiu, Gorj

Introducere

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu este o instituţie de învăţământ superior de interes public, de stat, acreditată, conform Hotărârii Guvernului României nr. 288 / 01. 06. 1992, şi funcţionează pe baza principiilor cu personalitate juridică şi caracter nonprofit, înfiinţată în conformitate cu prevederile legale ale autonomiei universitare şi libertăţii academice, în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale.

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu este o universitate preocupată, mai ales, să ofere tinerilor şansa de a alege programe de studii variate, în concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă superior calificată.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere

Programe similare

Lista de comparație