Ingineria securității în industrie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Odată cu evoluţia societăţii noastre sub influenţa noilor tehnologii şi condiţii economice şi sociale, locurile de muncă, practicile şi procesele de lucru sunt în continuă schimbare. Aceste noi evoluţii presupun noi riscuri profesionale şi noi modalităţi de manifestare ale acestora şi dificultăţi pentru lucrători şi angajatori care, la rândul lor, solicită soluţii politice, administrative şi tehnice care să garanteze un nivel ridicat al securităţii şi sănătăţii la locul de muncă. Facultatea de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice se plasează între cele mai mari facultăţi ale universităţii, situându-se pe locul trei. Este o facultate cu tradiție, în care cadrele didactice sunt recunoscute pentru competenţa şi rezultatele obţinute pe parcursul timpului. Aceasta facultate a format de-a lungul timpului specialiști de certa valoare recunoscuta atât la nivel național cât și internațional.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie industrială

Specializare: Ingineria securităţii în industrie

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 125 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 25/07/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Mecanici 1
Mecanică 1
Chimie
Programarea Calculatoare 1
Știința Materialelor
Desen tehnic 1
Bazele ingineriei industriale
A1.1 (Limba Modernă 1 – Engleză, Franceză, Germană)
Psihologia educației
Știința informării și documentării în cultura digitală
Educației fizică 1
Matematici 2
Fizică 1
Tehnologia Materialelor 1
Mecanica 2
Programarea Calculatoarelor 2
Rezistența Materialelor 1
Desen Tehnic 2
Grafică asistată de calculator
Pedagogie 1
Educație fizică 2
Limba Modernă 2 (Engleză, Franceză, Germană)
Voluntariat 1
Anul 2
Matematici 3
Rezistența Materialelor 2
Organe de Mașini 1
Tehnologia Materialelor 2
Fizică 2
Desen Tehnic 3
Baze de Date
Economie
Pedagogie 2
Educație Fizică 3
Limba Modernă 3 (Engleză, Franceză, Germană)
Matematici 4
Mecanisme
Proiectare asistată de calculator
Organe de mașini 2
Toleranțe geometrice
Bazele securității și sănătății în muncă
Bazele managementului
Prelucrări mecanice
Practică 1
A2.1 (Mecanica fluidelor, Design și estetică industrială)
Didactica specialității
Educație fizică 4
Limba Modernă 4 (Engleză, Franceză, Germană)
Voluntariat 2
Anul 3
Procese de sudare
Securitate și sănătate în muncă în domeniul mecanic
Securitate în sănătate în muncă în domeniul transporturilor
Siguranța sistemelor avansate de producție
Securitate și sănătate în muncă în domeniul electric și energetic
Securitate și sănătate în muncă în domeniul chimic
Pregătirea proceselor de fabricație
Dezvoltare durabilă
Proiectare 3D
Materiale avansate
Instruire asistată de calculator
Practică pedagogică în învățămânul preuniversitar obligatoriu 1
Tehnologii de fabricație 1
Informatica aplicată în securitate și sănătate în muncă
Informatizarea si optimizarea proceselor tehnologice
Echipamente individuale de protecție
Metode de evaluare a riscurilor profesionale
Ergonomie
Practică 2
A3.3 (Asigurarea calității produselor și serviciilor, Management de proiect)
A3.4 (Tehnologia informației în inginerie, Managementul calității totale)
Managementul clasei de elevi
Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu 2
Examen de absolvire. Nivel I
Voluntariat 3
Anul 4
Tehnologii de fabricație 2
Securitate și sănătate în muncă în domeniul serviciilor
Managementul riscului în inginerie industrială
Securitate și sănătate în muncă in proiectarea uitilităților
Ecotehnologie și depoluare 1
Managementul securității și sănătății ocupaționale
A4.1 (Modelare și simulare, Sisteme mecatronice)
A4.2 (Recondiționarea și reabilitarea produselor, Managementul deșeurilor)
Radioprotecție industrială
Evaluarea securității în industrie
Sisteme de securitate ale echipamentelor industriale
Ecotehnologie și deplouare 2
Cercetarea și evaluarea economică a accidentelor de muncă
Fabricarea asistată de calculator
Pregătire proiect de diplomă
A4.3 (Managementul comunicării, Managementul resurselor umane)
Practică 3
Voluntariat 4

Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti

Descriere

Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice este a treia facultate, după numărul de studenţi, dintre cele 15 facultăţi ale Universității POLITEHNICA din Bucureşti. 
Facultatea IMST coordonează programe de studii pe cele trei niveluri Bologna, după cum urmează:

  • studii universitare de Licență cu 10 programe de studii de licenţă acreditate în 3 domenii ştiințifice de ierarhizare
  • studii universitare de Masterat, cu 26 de programe de studii acreditate în 6 domenii ştiințifice de ierarhizare
  • studii universitare de Doctorat, în 2 domenii ştiințifice de doctorat

De asemenea, în cadrul Facultăţii IMST îşi desfăşoară activitatea 6 centre de cercetare CTANM/ Centrul de Tehnologii Avansate Pentru Materiale Noi - unul dintre cele 4 centre de excelenţă VET din ţară, conform evaluării Agenţiei Naţionale Leonardo da Vinci, OPTIMUM/ Centrul Naţional de Cercetare a Performanţelor Sistemelor Tehnologice, PREMINV/ Centrul de Pregătire în Managementul şi Ingineria Întreprinderilor Virtuale, CAMIS/ Centrul de cercetare, consulting şi Asistenţă tehnică în Ingineria Materialelor şi Sudare, CCMA/ Centrul de Cercetări de Mecanică Aplicată, ICIP/ International Centre of Integrative Projects. 
De asemenea, facultatea patronează trei centre de instruire, CPAC-CA/ Centrul de Perfecționarea in Asigurarea Calității și Certificare Auditori, CECA/ Centrul de Instruire si Testare ECDL CAD şi CEPEC/ Centrul de Promovare a Educaţiei Continue.

La facultatea IMST sunt înmatriculaţi 3103 studenţi la ciclurile de licenţă şi masterat și  298 doctoranzi in stagiu.

Studenți înmatriculați licență: 2.143

Studenți înmatriculați master: 1.265

Burse: Bursă de merit, Bursă de merit, Bursă de performanta, Bursă de ajutor social

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 13.000

Programe similare

Lista de comparație