Sisteme de producție digitale
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Maşinile-unelte au revoluţionat dezvoltarea tehnicii şi de ce nu şi a ştiinţei. Fără să le atribuim puteri miraculoase este corectă aprecierea că multe nu ar fi fost posibil de construit şi poate alta ar fi fost astăzi lumea dacă acel sâmbure de geniu al omului n-ar fi dat naştere a ceea ce numim maşina-unealtă cu principalul său sprijin scula aşchietoare. În momentul de faţă domeniul prelucrărilor prin aşchiere dezvoltat exponenţial în comparaţie cu perioadele de început şi de mijloc ale secolului trecut, cuprinde modalităţi evoluate faţă de definiţia dată maşinii-unelte de Profesorul Emil BOTEZ, întemeietorul şcolii româneşti de maşini-unelte: “...acea maşină de lucru având ca scop generarea suprafeţelor pieselor prin procesul de aşchiere, în anumite condiţii de productivitate, precizie dimensională şi calitate a suprafeţei”.

Menționăm că numele specializării a fost modificat în iunie 2018 din ”Mașini-unelte și sisteme de producție” în ”Sisteme de producție digitale”. 

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie industrială

Specializare: Maşini-unelte şi sisteme de producţie

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 125 lei

Descriere

Admiterea la Facultatea IMST a absolvenților de liceu cu diplomă de Bacalaureat (sau diplomă echivalentă acesteia) se face luând în considerare media examenului de Bacalaureat (20%) şi media unui test grilă cu 10 întrebări care se generează pentru fiecare candidat în parte, în ziua înscrierii. Cele 10 întrebări sunt generate din următoarele discipline:
  • Algebră și elemente de analiză matematică;
  • Fizică sau Geometrie şi Trigonometrie sau Economie (la alegerea candidatului)

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/06/2020 până la 07/08/2020

Perioadă probe: de la 07/08/2020

Perioadă rezultate: de la 07/08/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 28/08/2020 până la 04/09/2020

Perioadă probe: de la 04/09/2020

Perioadă rezultate: de la 21/09/2020

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Algebra si elemente de analiza matematica Nu Nu 40% Nu Proba scrisa N/A
Fizica Nu Nu N/A Nu Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Mecanici 1
Mecanică 1
Chimie
Programarea Calculatoare 1
Știința Materialelor, Tratamente Termice și Termochimice
Desen tehnic 1
Inginerie Industrială
A11 (Limba Modernă 1 – Engleză, Franceză, Germană, Rusă)
Psihologia educației
Știința informării și documentării în cultura digitală
Educației fizică 1
Matematici 2
Fizică 1
Tehnologia Materialelor 1
Mecanica 2
Programarea Calculatoarelor 2
Rezistența Materialelor 1
Desen Tehnic 2
Mașini Unelte și Sisteme de Producție
Pedagogie 1
Educație fizică 2
Limba Modernă 2 (Engleză, Franceză, Germană, Rusă)
Anul 2
Matematici 3
Rezistența Materialelor 2
Organe de Mașini
Tehnologia Materialelor 2
Fizică 2
Desen Tehnic 3
Baze de Date
Economie
Pedagogie 2
Educație Fizică 3
Limba Modernă 3 (Engleză, Franceză, Germană, Rusă)
Matematici 4
Mecanisme
Proiectare asistată de calculator 1
Componente mecanice tipizate
Toleranțe
Bazele generării suprafețelor pe mașini – unelte
Management de proiect
Prelucrări prin aschiere
Practică 1
A22 (Electrotehnică, Mecanica fluidelor)
Didactica specialității
Educație fizică 4
Limba Modernă 4 (Engleză, Franceză, Germană, Rusă)
Anul 3
Proiectarea asistată de calculator 2
Construcția mașinilor – unelte
Scule aschietoare
Mașini pentru prelucrări prin deformare 1
Hidraulica mașinilor – unelte și sistemelor de producție 1
Proiectarea mașinilor – unelte și sistemelor de producție
A31 (Managementul fluxurilor materiale, Componente tipizate ale sistemelor de producție)
Invetica
Instruire asistată de calculator
Practica pedagoică în învățământul preuniveristar obligatoriu 1
Limba Modernă 5 (Engleză, Franceză, Germană, Rusă)
Proiectarea asistată de calculator 3
Management industrial
Precizia mașinilor – unelte
Mașini pentru prelucrări prin deformare 2
Hidraulica mașinilor – unelte și sistemelor de producție 2
Acționări electrice
Practica 2
A32 (Antepreonoriat, Simularea activităților cu operatori umani)
A33 (Mașini și utilaje speciale, Mașini de danturat)
Bazele cercetării experimantale
Managementul clasei de elevi
Practica pegagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu 2
Examen absolvire. Nivel I
Limba modernă 6 (Engleză Franceză, Germană, Rusă)
Anul 4
Comanda numerică a mașinilor – unelte
Mentenanța mașinilor – unelte și sistemelor de producție
Dinamica mașinilor – unelte
Marketing industrial
Ingineria asistată de calculator 1
Automatizarea mașinilor – unelte și sistemelor de producție
A41 ( Managementul cercetării dezvoltării și inovării, Managementul financiar)
Exploatarea mașinilor – unelte
Limba Modernă 7 (Engleză, Franceză, Germană, Rusă)
Tehnologia fabricării mașinilor – unelte
Instalații conexe pentru masini – uneltele și sisteme de producție
Asigurarea calității
Fabricație asistată
Pregătire proiect de diplomă
A42 (Sisteme de fabricație robotizate, Ingineria și analiza valorii)
Prototipare vitruală 4
Practica 3
Management de proiect
Comunicare profesională
Engleză și introducere în limba română
Realitate vitruală și realitate augmentată
Baze de date
Proiect interdisciplinar
Limba Modernă 8 (Engleza, Franceză, Germană, Rusă)

Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti

Descriere

Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice este a treia facultate, după numărul de studenţi, dintre cele 15 facultăţi ale Universității POLITEHNICA din Bucureşti. 
Facultatea IMST coordonează programe de studii pe cele trei niveluri Bologna, după cum urmează:

  • studii universitare de Licență cu 10 programe de studii de licenţă acreditate în 3 domenii ştiințifice de ierarhizare
  • studii universitare de Masterat, cu 26 de programe de studii acreditate în 6 domenii ştiințifice de ierarhizare
  • studii universitare de Doctorat, în 2 domenii ştiințifice de doctorat

De asemenea, în cadrul Facultăţii IMST îşi desfăşoară activitatea 6 centre de cercetare CTANM/ Centrul de Tehnologii Avansate Pentru Materiale Noi - unul dintre cele 4 centre de excelenţă VET din ţară, conform evaluării Agenţiei Naţionale Leonardo da Vinci, OPTIMUM/ Centrul Naţional de Cercetare a Performanţelor Sistemelor Tehnologice, PREMINV/ Centrul de Pregătire în Managementul şi Ingineria Întreprinderilor Virtuale, CAMIS/ Centrul de cercetare, consulting şi Asistenţă tehnică în Ingineria Materialelor şi Sudare, CCMA/ Centrul de Cercetări de Mecanică Aplicată, ICIP/ International Centre of Integrative Projects. 
De asemenea, facultatea patronează trei centre de instruire, CPAC-CA/ Centrul de Perfecționarea in Asigurarea Calității și Certificare Auditori, CECA/ Centrul de Instruire si Testare ECDL CAD şi CEPEC/ Centrul de Promovare a Educaţiei Continue.

La facultatea IMST sunt înmatriculaţi 3103 studenţi la ciclurile de licenţă şi masterat și  298 doctoranzi in stagiu.

Studenți înmatriculați licență: 2.143

Studenți înmatriculați master: 1.265

Burse: Bursă de merit, Bursă de merit, Bursă de performanta, Bursă de ajutor social

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 13.000

Programe similare

Lista de comparație